Modern Greek Aesthetes - Second Part


Νικόλαος Ἐπισκοπόπουλος - Διαγόρας (1896)

 

Νικόλαος Επισκοπόπουλος ΔΙΑΓΟΡΑΣ - Πίνδαρος 7ος Πυθιόνικος

Lecture in Rome for the Paideia Institute Fellows

15th April 2018

Εἰκὼν

Οἱ στέφανοι τῆς ἀγριελαίας ἔστιλβον εἰς τὸν ἥλιον ἐπὶ τῆς χρυσελεφαντίνης τραπέζης τοῦ Κολώτου παρὰ τὸν ὑψηλὸν βωμόν, τὸν τεφρόκτιστον.

Ὁ κῆρυξ ἀνὰ ἓν ἀνεκήρυσσε τὰ ὀνόματα μὲ φωνὴν δονοῦσαν τὰ πεῦκα καὶ οἱ Ἑλλανοδίκαι μὲ τὰς ἐρυθρὰς περιβολὰς ἔστεφον τοὺς νικητάς.

Καὶ εἰς ἕκαστον ἀντηχοῦν ὄνομα, εἰς ἑκάστην πατρίδα, αἱ ζητωκραγαὶ τοῦ πλήθους γύρω ἐλύοντο οὐρανομήκεις, ὁ δὲ νικητὴς ἀνηρπάζετο ὑπὸ τῶν πλουσίων θεωρῶν τῆς ἰδίας πατρίδος ὑπὸ τὸν ἦχον τῶν φορμίγγων καὶ τῶν αὐλῶν, τῶν δοξολογούντων τὰ γυμνὰ σώματα, τοὺς μῦς τοὺς σιδηροῦς, τὴν ῥώμην τὴν ἀνίκητον…

Ὁ ἥλιος εἶχεν ἀνέλθει ἀπὸ τῆς κοίτης τοῦ Ἀλφειοῦ καὶ ὄπισθεν τῆς Ποικίλης Στοᾶς ἀκόμη, ἐξαπέστελλε καὶ αὐτὸς χρυσᾶς ζητωκραυγὰς καὶ ἔχυνε μίαν ἑορτὴν φωτὸς ἐπὶ τῆς πλημμύρας τοῦ μαρμάρου, τὸ ὁποῖον ἀνέδυσε λευκὸν ἢ ποικιλόχρωμον ἐν μέσῳ τῆς ὀργώσης βλαστήσεως τῶν πεύκων καὶ τῶν σχοίνων.

Ἀπὸ τὸν λόφον τοῦ Κρονίου, μὲ τὰς ἀπείρους ἀποχρώσεις τοῦ πληθυσμοῦ τῶν δένδρων του, μὲ τὰ χίλια πράσινά του, μὲ τὰ ἄσυλα τὰ παραδείσια, μὲ τὴν φυτικὴν σιωπὴν τὴν ἐπίσημον, ὁ πρωϊνὸς ἀὴρ διυλίζετο καὶ ἤρχετο ζείδωρος, ἀρωματώδης, αἰθερίως καθαρός.

Μεταξὺ τῶν παιγνίων τοῦ βρύου, τοῦ μεταξίνου καὶ δαντελωτοῦ, μεταξὺ τῶν σχοίνων τῶν καταπρασίνων, τὰ ὁποία κατῴκουν τὴν Ἄλτιν, τὰ ἀετώματα τῶν ναῶν ἔφεγγον εἰς τὰ χαιρετίσματα τοῦ φωτός, μὲ τὰ χάλκινα ἀγάλματά των καὶ τὰς πτερωτὰς Νίκας εἰς τὰ ἀκρωτήρια.

Τὸ Ἡραῖον ἐκεῖθεν, κουρασμένον ἀπὸ τὰ ἔτη, ὕψωνε τοὺς ξυλίνους καὶ μαρμαρίνους κίονάς του ἀναμὶξ ἀπέναντι τοῦ ναοῦ τοῦ Διός, τοὺ ἐκπάγλου καὶ νεάζοντος, μὲ τὴν δόξαν τοῦ λευκοῦ του μαρμάρου, ὅστις ἤγειρεν ἔμπροσθεν τοὺς ἓξ μετωπίους κίονάς του, βεβαρημένους ὑπὸ ἀναθημάτων. Καὶ ἐκ τῆς ὑπερηφανείας τῶν πτερωτῶν Νικῶν, τῶν χαλκῶν, αἱ ὁποῖαι ἐκόσμουν τὰ ἀκρωτήρια, ἐκ τῆς μεγαλοπρεπείας τῶν μετοπῶν, τῶν ἰδεωδῶν, ἐμάντευε τὸν πατέρα τῶν Θεῶν, ὅστις κατῴκει τὸν σηκόν, ἐκεῖ εἰς τὰ βάθη τὰ σκοτεινά.

Καὶ πανταχοῦ αἱ στῆλαι ἀνυψοῦντο ἐν μέσῳ τοῦ πρασίνου· αἱ στῆλαι τοῦ Πελοπείου μεταξὺ τῶν δύο ναῶν· αἱ στῆλαι αἱ δωρικαὶ τοῦ Μητρῴου, ἔπειτα τὰ μάρμαρα τῶν Θησαυρῶν τῶν διαφόρων πόλεων, οἱ κίονες τῆς στοᾶς τῆς Ἠχοῦς τῆς ἀνεγειρομένης πρὸς ἀνατολάς, ὅλος ὁ μαρμάρινος κόσμος τῆς Ἄλτεως, ὅπου ἐδέσποζε ἀόρατον καὶ πανίσχυρον τὸ πνεῦμα τοῦ Διός, ὑπὸ τὸ ὁποῖον ἔφρισσον τὰ δάση καὶ τὰ δένδρα νυχθημερόν.

Καὶ ἔπειτα ἀνωτέρω ἀκόμη, ὑπέροχον, πάνοπτον ἐπὶ τοῦ ὑψηλοῦ βάθρου, τὸ ἱπτάμενον ἀνάθημα τῶν Μεσσηνίων, ἡ Νίκη τοῦ Παιωνίου, ἐτάνυε τὰς ἀερώδεις καὶ ἀθορύβους πτέρυγας εἰς πτῆσιν ἀόρατον καὶ ἰδανικὴν…

 

Ὑπὸ τὴν χαρὰ τοῦ ἡλίου, ὑπὸ τὸ λευκὸν μειδίαμα τῶν ναῶν, ὁ κῆρυξ ἐξηκολούθει τὴν ἀπαρίθμησην τῶν νικητῶν. Οἱ ἀθληταὶ ἐστεφανοῦντο μὲ τὸν κλάδον τῆς ἀγριελαίας· οἱ ἡνίοχοι ἐκόσμουν τὴν κεφαλὴν διὰ τῆς ταινίας τῆς νίκης· αἱ πλούσιαι Σπαρτιάτιδες, τῶν ὁποίων τὰ ἄρματα ἐνίκησαν παρακάμψαντα τὸν Ταραξίθιππον βωμόν, προσήρχοντο ἀρρενωπαὶ καὶ ἀνερυθρίαστοι ὑπὸ τὰς ζητωκραυγάς, ὅπως λάβωσι τὸν στέφανον.

-Δημάγητος Διαγόρου Ῥόδιος, ἐσάλπισε τοῦ κήρυκος ἡ φωνή.

Καὶ ὁ νικητὴς τῆς πυγμαχίας προσῆλθε δειλὸς ὑπὸ τὴν λευκὴν καὶ εὔρωστον γυμνότητά του, κύπτων τὴν κεφαλὴν ὑπὸ τὴν χεῖρα τοῦ ἑλλανοδίκου.

-Ἀκουσίλαος Διαγόρου Ῥόδιος.

Καὶ τότε αἱ ζητωκραυγαὶ κατέπαυσαν, ὅπως οἱ ὀφθαλμοὶ θαυμάσωσι καλλίτερον τοὺς δύο ἀδελφούς, τοὺς εὐτυχεῖς, τούς μεγάλους ἀπογόνους τῶν Ἐρυτιδῶν, οἱ ὁποῖοι συνέχιζον τὰς νίκας τοῦ πατρός των καὶ τὴν ἀποθέωσιν τῆς πατρίδος των, τῆς νήσου τῆς θαλερᾶς τοῦ Ἡλίου καὶ τῆς Ἠλεκτριώνης, τῆς εὐτυχοῦς νήσου, ἡ ὁποία ὑπερήφανος ἔβλεπε πάντοτε ἐστεμμένα τὰ τέκνα της καὶ ἐξυμνούμενα νὰ ἐπανέρχωνται ἐκ τῶν ἀγώνων.

-Δωριεὺς Διαγόρου Ῥόδιος.

Καὶ ὁ τρίτος ἀδελφός, νικητὴς τοῦ παγκρατίου, ἓν σύμπλεγμα ἡρακλείων μυῶν, ἐπλησίασε πρὸς τὸν τεινόμενον στέφανον.

Ὑπῆρξε τότε μεταξὺ τῶν θεατῶν μία στιγμὴ προσδοκίας.

Ἦτο ἡ πρώτη φορά, καθ`ἣν βλαστοὶ τοῦ αὐτοῦ ὀνόματος ἠδελφοῦντο ἐκ δευτέρου ὑπὸ τὴν ὑψίστην δόξαν τοῦ στεφάνου, πρώτη φορά, καθ᾽ ἣν μία πόλις εὐδαίμων ἀπεθεοῦτο εἰς τὸ πρόσωπον τριῶν συγχρόνως ἐκ τῶν τέκνων της.

Καὶ ὅλων οἱ ὀφθαλμοὶ ἐστράφησαν πρὸς τὸ μέρος τῶν θεωρῶν, οἱ ὁποῖοι ἀμιλλώμενοι διὰ τὸν πλοῦτον, ἐκάθηντο περιστοιχιζόμενοι ὑπὸ πολυαρίθμου ἀκολουθίας, μὲ τὰς χρυσᾶς των ταινίας εἰς τὸ μἐτωπον καὶ ἐδέχοντο τοὺς ἀγωνιστὰς…

Ποῦ ἦτο λοιπὸν ὁ Διαγόρας ; Ποῦ ἦτο ὁ εὐτυχὴς νικητὴς τόσων ἀγώνων, ὅστις, κουρασθεὶς ἀπὸ δόξαν, ἔδιδε τώρα τοὺς στεφάνους εἰς ὅλους του τοὺς ἀπογόνους; Ποῦ ἦτο ὁ ἥρως τῶν Ὀλυμπίων καὶ τῶν Νεμέων καὶ τῶν Πυθίων, τοῦ ὁποῖου εἶχε κυρτωθῆ ἀπὸ τοὺς στεφάνους τῆς ἀγρελαίας καὶ τῆς πιτύος καὶ τοῦ σελίνου ἡ κεφαλὴ καὶ τοῦ ὁποίου τὰ ἔπαθλα δὲν ἀριθμοῦνται πλέον ;

Καὶ ὅταν ὁ γέρων ἀθλητὴς ἄλλης γενεᾶς, μὲ τὴν στολὴν τὴν ἐρυθρὰν καὶ τὴν λευκὴν γενειάδα, ἔσπευσε μὲ νεανικὸν βῆμα πρὸς τὰ τέκνα του τὰ στεφανηφόρα, ὅλα τὰ στόματα ἐζητωκραύγασαν πάλιν καὶ ἡ Ἄλτις ἀντήχησεν ἀπὸ ἐνθουσιασμόν.

Ἦτο αὐτὸς ὁ παλαιὸς νικητής, ὁ ἀπόγονος τοῦ Ἀριστομένους, μὲ τὴν χεῖρα τὴν ἀνίκητον, μὲ τὴν πυγμὴν τὴν ἀκατάβλητον, μὲ τοὺς μῦς τοὺς ἀκάμπτους, τοῦ ὁποῖου ἡ ῥώμη, δεκαπλασιασθεῖσα, ἔσφυζεν εἰς τὰ γυμνά, τὰ δοξασμένα σώματα τῶν υἱῶν.

Οἱ Ἑλλανοδίκαι ἔκυψαν τότε τὰς ῥάβδους καὶ τὴν κεφαλὴν πρὸ τοῦ πλησιάζοντος γέροντος, καὶ τὰ χρυσᾶ μέτωπα τῶν θεωρῶν ἔκλιναν πρὸς τὰ κάτω καὶ ὁ λαὸς ὅλος ἐσίγησε πάλιν, ἀπὸ δὲ τοῦ Κρονίου λόφου, αἱ πίτυες καὶ τὰ πεῦκα σιγηλά, χωρὶς θροῦν, ἔτεινον τὰς κορυφὰς πρὸς τὸν γηραιὸν νικητήν.

Μία φρικίασις δόξης καὶ ἀποθεώσεως ἐπέρνα εἰς τὸν ἀέρα.

Καὶ ὅταν ὁ πατὴρ ἐπλησίασεν, οἱ τρεῖς πανίσχυροι ἀγωνισταί, οἱ νικηταῖ τῆς πυγμῆς καὶ τῆς πάλης καὶ τοῦ παγκρατίου ἐταπείνωσαν τὰς παρθένους των κεφαλάς καὶ ἀφῄρεσαν ἐξ αυτῶν τοὺς στεφάνους, ἀπὸ μίαν ἰδίαν σκέψιν.

Ποῖος ἄλλος λοιπὸν θὰ ἠδύνατο νὰ εἷνε ἐκεῖ νικητὴς τριπλοῦς, παρὰ αὐτὸς ὅστις τοὺς ἐχάρισε τὸ αἷμα του καὶ τοὺς μῦς του, ὁ ὁποῖος τοῖς ἐνεφύσησεν εἰς τὴν σάρκα τὴν δύναμιν, ὁ ὁποῖος τοῖς παρεχώρησεν ὡς κληρονομίαν τὴν νίκην ; Ποῖος ἄλλος ἀπὸ αὐτόν, ὅστις καθ᾽ ὅλην τὴν παιδικήν των καὶ ἐφηβικὴν ἡλικίαν ἐπαιδαγώγει τὰς κινήσεις τῶν μελῶν καὶ ἐβοήθησε, εἰς τὴν πεῖραν τόσων νικῶν, τὰς ἀπείρους των στάσεις καὶ τοὺς ἐσκληραγώγει εἰς τὸ γυμναστήριον ὑπὸ τὴν αὐστηρὰν δίαιταν τοῦ χλωροῦ τυροῦ καὶ τῶν ξηρῶν σύκων, δημιουργῶν και περαιώνων τὰς σάρκας τὰς ἰδικάς των κατὰ τὸ ὑπόδειγμα τῶν ἰδικῶν του σαρκῶν ;

Καὶ χωρὶς λέξιν, κινούμενοι καὶ οἱ τρεῖς ἐνστίκτως, ἔθεσαν ἐπὶ τῆς ἐνδόξου λευκῆς κεφαλῆς του τοὺς τρεῖς στεφάνους καὶ ἐπὶ τῶν παρειῶν του τρία φιλήματα.

Ὑπερήφανοι ἔπειτα τὸν ἀνήγειραν εἰς τοὺς γυμνούς, τοὺς ἀκάμπτους ὤμους ἐπιδεικνύοντες αὐτὸν εἰς τὸ πλῆθος ἐν πορείᾳ θριαμβευτικῇ.

Καὶ τότε ἐκ τῆς καρδίας τοῦ Ἕλληνος, τῆς ἀνοιγομένης ὡς εὐρὺ τέμενος τοῦ ὡραίου καὶ τοῦ ὑψηλοῦ, ἀνῆλθον τὰ δάκρυα ἄφθονα. Εἶς ἐνθουσιασμὸς εὐρύς, ἐνθουσιασμὸς φρενίτιδος, μία τάσις διονύσειος, μία φρικίασις ἐξάλλου συγκινήσεως κατέλαβε τὸ πλῆθος.

Ἄνω τῶν λευκῶν χιτώνων καὶ τῶν ποικιλόμορφων ἱματίων, αἱ μυρίαι κεφαλαὶ ἐχαιρέτιζον τὸν νικητήν, ἐνῷ αἱ χεῖρες ἀνυψούμεναι τοῦ ἔρριπτον κλάδους φοινίκων καὶ δράκας ἀνθέων.

Ὅλη ἡ Ἑλλάς, ὁ κόσμος ὁλόκληρος ἐκεῖ, ἀπεθέωνε τὸν γέροντα μὲ κραυγὰς ἐνθουσιασμοῦ.

-Ἀπόθανε, Διαγόρα, ἀφοῦ δὲν δύνασαι νἀναβῇς εἰς τὸν Ὄλυμπον.

Αἱ Σπαρτιάτιδες ἐπλησίαζον καὶ ἔψαυον τὰ κράσπεδα τοῦ πορφυροῦ του ἱματίου, ἐνῷ οἱ παῖδες ὀνειρευόμενοι τὴν δόξαν του προσήγγιζον διὰ νὰ τὸν ῥάνουν μὲ ἄνθη καὶ οἱ γυμνοὶ ἀθληταὶ μελαγχολικοὶ τὸν παρετήρουν μὲ θαυμασμόν.

Καὶ μίαν στιγμὴν τότε, ἐνῷ τὰ δάκρυα κυλιόμενα ἠλάφρωναν ἐκ τῆς ὑπερεκλχειλιζούσης χαρᾶς τὴν καρδίαν του, ὁ Διαγόρας ἐνθυμήθη τὴν ζωήν του τὴν ἔνδοξον, τὰς νίκας τὰς ἰδικὰς του. Εἶδε τὴν ἐποχὴν, ὅταν ὁ Πίνδαρος τὸν ἐξύμνει, ὅταν ὁ ἀνδριὰς ἐτοποθετεῖτο παρὰ τὸ Στάδιον, ὅταν αἱ παρθένοι ηὔχοντο νὰ τὸν ἀποκτήσωσι σύζυγον καὶ αἱ γυναῖκες ἐφθόνουν τὴν μητέρα του. Οἱ ὀφθαλμοὶ τῆς φαντασίας του ἔβλεπον τὰς εἰσόδους του τὰς θριαμβευτικὰς εἰς Ῥόδον, κατὰ τὰς ὁποίας οἱ πολῖται τὸν ἔφερον ἀνὰ τὴν πόλιν έπὶ τῶν τεθρίππων ἀρμάτων μὲ ἵππους λευκοὺς καὶ τὸν ἐνέδυον διὰ πορφύρας καὶ τὸν ἐτίμων ὡς ἰσόθεον.

Οὔτε τὸν ἀριθμὸν τῶν νικῶν του δὲν ἠδύνατο πλέον νἀναπαραστήσῃ καλῶς ἡ φαντασία του. Παρήλαυνον εἰς τὸ πνεῦμά του οἱ τέσσαρες στέφανοι ἐκ πιτύος τῆς Ἰσθμίας καὶ ὁ στέφανος τοῦ κοτίνου τῶν Ὀλυμπιακῶν καὶ οἱ ἀσπίδες αἱ χαλκαῖ, τὰς ὁποίας ἔλαβεν ἐν Πελλήνῃ καὶ Αἰγίνῃ καὶ τῆς Ἀρκαδίας οἱ τρίποδες οἱ χαλκοῖ καὶ τῆς Ἀχαΐας αἱ μάλλιναι χλαῖναι καὶ ὅλα τὰ ἄλλα ἔπαθλα, ὅλοι οἱ ἄλλοι στέφανοι, μὲ τοὺς ὁποίους εἶχε δοξάσει τὸ γένος τῶν Ἐρυτιδῶν καὶ τὴν πόλιν τοῦ Ἡλίου.

Ἡ εὐδαιμονία τὸν ἔπνιξεν ἤδη, σταλάζουσα ἡδονικὴ ὡς ὁ θάνατος εἰς τὴν ψυχήν του. Τὰ τέκνα του ἐσυνέχιζον τώρα τὴν δόξαν τῆς Ῥόδου, οἱ ἐγγονοί του εἰς τὸ γυμναστήριον ὑπέσχοντο νέας νίκας καὶ ἡ θυγάτηρ του Καλλιπάτειρα ἡτοίμαζε νέους ἄνδρας διὰ τὸν στέφανον καὶ τὴν ἀποθέωσιν.

Πόσον ἦτο εὐτυχὴς ὅτι ἡ Νίκη δὲν θὰ ἔφευγε μετὰ τὸν θάνατόν του ἐκ τοῦ οἴκου του, ὅτι ὁλόκληρος ὁμὰς ἀνδρῶν νέων θὰ ἐκληρονόμει καὶ θα μετέδιδεν εἰς αἰῶνας τὸν θησαυρὸν τοῦ κλάδου τῆς ἐλαίας εἰς τὴν γενεάν του.

Καὶ ἐνῷ ἐστηρίζετο ἐπὶ τῶν γυμνῶν ὤμων τῶν τέκνων του, ἐνεθυμήθη τὸν λόγον τοῦ Σπαρτιάτου, ὅστις τοῦ ἔλεγεν ὅτι ἔπρεπε νἀποθάνῃ μετὰ τόσην δόξαν καὶ εὐδαιμονίαν καὶ ἠτένισε διὰ μέσου τῶν κιόνων νοερῶς τὸν μέγαν θεὸν τῆς Ἄλτεως, ζητῶν τὸν θάνατον.

Ὁποία εὐδαιμονία νὰ συνεχίσῃ τὴν ζωήν του πέραν τοῦ τάφου, νὰ κρυβῇ ἀφίνων θέσιν εἰς τὰ νέα σώματα -τώρα ὁπόταν οἱ μῦς ἤρχισαν νὰ παραλύωνται, ὁπόταν τὰ μἐλη κουρασμένα δὲν ἠδύναντο νἀτενίσουν πλέον χαλύβδινα καὶ ὑπερήφανα τὸν ἥλιον…

Ὑπὸ τὰ ἄνθη καὶ τὴν βροχὴν τῶν φοινίκων τὸ εὐμελὲς σύμπλεγμα τῶν σαρκῶν, τὸ σιδηροῦν δένδρον τὸ ἀνεστραμμένον μὲ τὸν γηραιὸν κορμὸν πρὸς τὰ ἄνω καὶ τοὺς τρεῖς εὐχύμους κλώνους πρὸς τὰ κάτω, ἐβάδιζε θριαμβευτικῶς πρὸς τὸν ναὸν τοῦ Διὸς ὅπου τὸ πλῆθος προεπορεύετο, ὅπως τελέσῃ θυσίας καὶ ὕμνους πρὸ τῶν ἑστιάσεων καὶ τοῦ δείπνου τοῦ πρυτανείου.

Εἰς τὴν εἴσοδον οἱ τρεῖς νικηταὶ ἐσταμάτησαν, ὅπως ἐναποθέσουν μετὰ σεβασμοῦ τὸ ἔνδοξον φορτίον.

Ἐντὸς τοῦ σηκοῦ, ὅπου ὁ ἥλιος δὲν ἐτόλμα νὰ κυττάξῃ ἐν τῆ ἐπισήμῳ σκιᾷ καὶ τῇ σκοτίᾳ, ἀνεφαίνετο συγκεχυμένως ἡ αἴγλη τοῦ Κεραυνίου, μὲ τὰς ἀπαστράψεις τῶν πολυτίμων λίθων, μὲ τὴν λαμπρότητα τοῦ ἐλέφαντος τῶν μελῶν καὶ τοὺς χρυσοῦς ῥύακας τῶν ἐπτυχωμένων ἐνδυμάτων.

Ἐπὶ τοῦ θρόνου μὲ τὸν χρυσοῦν λέοντα καὶ τὸν πόλεμον τῶν Ἀμαζόνων, ὁ Ζεὺς μὲ τὸ ὕψος τῆς παραστάσεως καὶ τὴν γλυκύτητα τῆς μορφῆς ἐφαίνετο ὡς τὸ σύμβολον τῆς ἀπείρου ἰσχύος καὶ τῆς ἀπείρου ἀγάπης.

… Καὶ ὅταν ὑψούμενος ὑπὸ τῶν ζητοκραυγῶν τοῦ πλήθους καὶ ὑπὸ τῶν βραχιόνων τῶν τέκνων του, εἶδεν ὁ γέρων ἑαυτὸν ὑψηλὸν ὅσον καὶ ὁ Ζεύς, ἡ καρδία του, ἡ σιδηρᾶ εἰς τοὺς ἀγῶνας διερράγη ὡς ὕαλος ἀπὸ τὴν χαράν. Καὶ ἔστρεψεν ἠρέμα πρὸς τὰ ἄνω τὸ πρόσωπον καὶ ἀπέθανε μειδιῶν πρὸς τὸν ἥλιον.

Ὅταν οἱ ὀλυμπιονῖκαι κατεβίβασαν τὸν πατέρα των ἠπίως, ἡ κεφαλὴ τοῦ γέροντος ἀνεστράφη.

Μία ἀντανάκλασις τοῦ προσώπου τοῦ θεοῦ, μία παρομοία αἴγλη ἰσχύος καὶ ἀγάπης ἐφώτιζε καὶ τὸ ἰδικόν του πρόσωπον.

Τότε αἱ ζητωκραυγαὶ ἐσβέσθησαν ὑπὸ τοῦ σεβασμοῦ καὶ ἀπὸ τοῦ Ἀλφειοῦ μέχρι τοῦ Κλαδίου εἰς ὅλον τὸ ζῶν ῥεῦμα, τὸ ὁποῖον ἐπλημμύρει τὴν Ἄλτιν δὲν ἠκούετο ἄλλο, παρὰ ἡ φρικίασις τῶν πευκῶν, αἱ ὁποῖαι ἔστελλον μὲ τὴν αὔραν τὸ αἰώνιον παράπονον τῆς ἀτελοῦς φυσικῆς των ζωῆς.

 

 

Olympian 7

ΔΙΑΓΟΡΑι ΡΟΔΙΩι ΠΥΚΤΗι


φιάλαν ὡς εἴ τις ἀφνειᾶς ἀπὸ χειρὸς ἑλὼν 
ἔνδον ἀμπέλου καχλάζοισαν δρόσῳ 
δωρήσεται 
νεανίᾳ γαμβρῷ προπίνων οἴκοθεν οἴκαδεπάγχρυσον κορυφὰν κτεάνων
5συμποσίου τε χάριν κᾶδός τε τιμάσαις νέονἐν δὲ φίλων 
[10] παρεόντων θῆκέ νιν ζαλωτὸν ὁμόφρονος εὐνᾶς
καὶ ἐγὼ νέκταρ χυτόνΜοισᾶν δόσινἀεθλοφόροις 
ἀνδράσιν πέμπωνγλυκὺν καρπὸν φρενός
ἱλάσκομαι
10Οὐλυμπίᾳ Πυθοῖ τε νικώντεσσιν δ᾽ ὄλβιοςὃν φᾶμαι κατέχοντ᾽ ἀγαθαί
[20] ἄλλοτε δ᾽ ἄλλον ἐποπτεύει Χάρις ζωθάλμιος ἁδυμελεῖ 
θαμὰ μὲν φόρμιγγι παμφώνοισί τ᾽ ἐν ἔντεσιν αὐλῶν
καί νυν ὑπ᾽ ἀμφοτέρων σὺν Διαγόρᾳ κατέβαν τὰν ποντίαν 
ὑμνέων παῖδ᾽ Ἀφροδίτας Ἀελίοιό τε νύμφανῬόδον
15εὐθυμάχαν ὄφρα πελώριον ἄνδρα παρ᾽ Ἀλφεῷ στεφανωσάμενον 
[30] αἰνέσω πυγμᾶς ἄποινα 
καὶ παρὰ Κασταλίᾳπατέρα τε Δαμάγητον ἁδόντα Δίκᾳ
Ἀσίας εὐρυχόρου τρίπολιν νᾶσον πέλας 
ἐμβόλῳ ναίοντας Ἀργείᾳ σὺν αἰχμᾷ
20ἐθελήσω τοῖσιν ἐξ ἀρχᾶς ἀπὸ Τλαπολέμου 
ξυνὸν ἀγγέλλων διορθῶσαι λόγον
Ἡρακλέος 
[40] εὐρυσθενεῖ γέννᾳτὸ μὲν γὰρ πατρόθεν ἐκ Διὸς εὔχονταιτὸ δ᾽ Ἀμυντορίδαι 
ματρόθεν Ἀστυδαμείαςἀμφὶ δ᾽ ἀνθρώπων φρασὶν ἀμπλακίαι 
25ἀναρίθμητοι κρέμανταιτοῦτο δ᾽ ἀμάχανον εὑρεῖν
 τι νῦν ἐν καὶ τελευτᾷ φέρτατον ἀνδρὶ τυχεῖν
[50] καὶ γὰρ Ἀλκμήνας κασίγνητον νόθον 
σκάπτῳ θένων 
σκληρᾶς ἐλαίας ἔκταν᾽ ἐν Τίρυνθι Λικύμνιον ἐλθόντ᾽ ἐκ θαλάμων Μιδέας 
30τᾶσδέ ποτε χθονὸς οἰκιστὴρ χολωθείςαἱ δὲ φρενῶν ταραχαὶ 
παρέπλαγξαν καὶ σοφόνμαντεύσατο δ᾽ ἐς θεὸν ἐλθών
τῷ μὲν  Χρυσοκόμας εὐώδεος ἐξ ἀδύτου ναῶν πλόον 
[60] εἶπε Λερναίας ἀπ᾽ ἀκτᾶς εὐθὺν ἐς ἀμφιθάλασσον νομόν
ἔνθα ποτὲ βρέχε θεῶν βασιλεὺς  μέγας χρυσέαις νιφάδεσσι πόλιν
35ἁνίχ᾽ Ἁφαίστου τέχναισιν 
χαλκελάτῳ πελέκει πατέρος Αθαναία κορυφὰν κατ᾽ ἄκραν 
ἀνορούσαισ᾽ ἀλάλαξεν ὑπερμάκει βοᾷ
[70] Οὐρανὸς δ᾽ ἔφριξέ νιν καὶ Γαῖα μάτηρ
τότε καὶ φαυσίμβροτος δαίμων Ὑπεριονίδας 
40μέλλον ἔντειλεν φυλάξασθαι χρέος 
παισὶν φίλοις
ὡς ἂν θεᾷ πρῶτοι κτίσαιεν βωμὸν ἐναργέακαὶ σεμνὰν θυσίαν θέμενοι 
πατρί τε θυμὸν ἰάναιεν κόρᾳ τ᾽ ἐγχειβρόμῳἐν δ᾽ ἀρετὰν 
[80] ἔβαλεν καὶ χάρματ᾽ ἀνθρώποισι Προμαθέος Αἰδώς
45ἐπὶ μὰν βαίνει τε καὶ λάθας ἀτέκμαρτα νέφος
καὶ παρέλκει πραγμάτων ὀρθὰν ὁδὸν 
ἔξω φρενῶν
καὶ τοὶ γὰρ αἰθοίσας ἔχοντες σπέρμ᾽ ἀνέβαν φλογὸς οὔτεῦξαν δ᾽ ἀπύροις ἱεροῖς 
[90] ἄλσος ἐν ἀκροπόλεικείνοις  μὲν ξανθὰν ἀγαγὼν νεφέλαν 
50πολὺν ὗσε χρυσόναὐτὰ δέ σφισιν ὤπασε τέχναν 
πᾶσαν ἐπιχθονίων Γλαυκῶπις ἀριστοπόνοις χερσὶ κρατεῖν
ἔργα δὲ ζωοῖσιν ἑρπόντεσσί θ᾽ ὁμοῖα κέλευθοι φέρον
ἦν δὲ κλέος βαθύδαέντι δὲ καὶ σοφία μείζων ἄδολος τελέθει
[100] φαντὶ δ᾽ ἀνθρώπων παλαιαὶ 
55ῥήσιεςοὔπωὅτε χθόνα δατέοντο Ζεύς τε καὶ ἀθάνατοι
φανερὰν ἐν πελάγει Ῥόδον ἔμμεν ποντίῳ
ἁλμυροῖς δ᾽ ἐν βένθεσιν νᾶσον κεκρύφθαι
ἀπεόντος δ᾽ οὔτις ἔνδειξεν λάχος Ἀελίου
καί ῥά μιν χώρας ἀκλάρωτον λίπον
60ἁγνὸν θεόν
[110] μνασθέντι δὲ Ζεὺς ἄμπαλον μέλλεν θέμενἀλλά νιν οὐκ εἴασενἐπεὶ πολιᾶς 
εἶπέ τιν᾽ αὐτὸς ὁρᾶν ἔνδον θαλάσσας αὐξομέναν πεδόθεν 
πολύβοσκον γαῖαν ἀνθρώποισι καὶ εὔφρονα μήλοις
ἐκέλευσεν δ᾽ αὐτίκα χρυσάμπυκα μὲν Λάχεσιν 
65[120] χεῖρας ἀντεῖναιθεῶν δ᾽ ὅρκον μέγαν 
μὴ παρφάμεν
ἀλλὰ Κρόνου σὺν παιδὶ νεῦσαιφαεννὸν ἐς αἰθέρα νιν πεμφθεῖσαν ἑᾷ κεφαλᾷ 
ἐξοπίσω γέρας ἔσσεσθαιτελεύταθεν δὲ λόγων κορυφαὶ 
ἐν ἀλαθείᾳ πετοῖσαιβλάστε μὲν ἐξ ἁλὸς ὑγρᾶς 
70νᾶσοςἔχει τέ νιν ὀξειᾶν  γενέθλιος ἀκτίνων πατήρ
[130] πῦρ πνεόντων ἀρχὸς ἵππωνἔνθα Ῥόδῳ ποτὲ μιχθεὶς τέκεν 
ἑπτὰ σοφώτατα νοήματ᾽ ἐπὶ προτέρων ἀνδρῶν παραδεξαμένους 
παῖδαςὧν εἷς μὲν Κάμειρον 
πρεσβύτατόν τε Ἰάλυσον ἔτεκεν Λίνδον τ᾽ἀπάτερθε δ᾽ ἔχον
75διὰ γαῖαν τρίχα δασσάμενοι πατρωίαν
[140] ἀστέων μοῖρανκέκληνται δέ σφιν ἕδραι
τόθι λύτρον συμφορᾶς οἰκτρᾶς γλυκὺ Τλαπολέμῳ 
ἵσταται Τιρυνθίων ἀρχαγέτᾳ
ὥσπερ θεῷ
80μήλων τε κνισσάεσσα πομπὰ καὶ κρίσις ἀμφ᾽ ἀέθλοιςτῶν ἄνθεσι Διαγόρας 
ἐστεφανώσατο δίςκλεινᾷ τ᾽ ἐν Ἰσθμῷ τετράκις εὐτυχέων
[150] Νεμέᾳ τ᾽ ἄλλαν ἐπ᾽ ἄλλακαὶ κρανααῖς ἐν Ἀθάναις
 τ᾽ ἐν Ἄργει χαλκὸς ἔγνω νιντά τ᾽ ἐν Ἀρκαδίᾳ 
ἔργα καὶ Θήβαιςἀγῶνές τ᾽ ἔννομοι 
85Βοιωτίων
Πέλλανά τ᾽ Αἴγινά τε νικῶνθ᾽ ἑξάκιςἐν Μεγάροισίν τ᾽ οὐχ ἕτερον λιθίνα 
[160] ψᾶφος ἔχει λόγονἀλλ᾽ Ζεῦ πάτερνώτοισιν Ἀταβυρίου 
μεδέωντίμα μὲν ὕμνου τεθμὸν Ὀλυμπιονίκαν
ἄνδρα τε πὺξ ἀρετὰν εὑρόνταδίδοι τέ οἱ αἰδοίαν χάριν 
90καὶ ποτ᾽ ἀστῶν καὶ ποτὶ ξείνωνἐπεὶ ὕβριος ἐχθρὰν ὁδὸν 
εὐθυπορεῖσάφα δαεὶς  τέ οἱ πατέρων ὀρθαὶ φρένες ἐξ ἀγαθῶν 
[170] ἔχρεονμὴ κρύπτε κοινὸν 
σπέρμ᾽ ἀπὸ ΚαλλιάνακτοςἘρατιδᾶν τοι σὺν χαρίτεσσιν ἔχει 
θαλίας καὶ πόλιςἐν δὲ μιᾷ μοίρᾳ χρόνου 
95ἄλλοτ᾽ ἀλλοῖαι διαιθύσσοισιν αὖραι.

OLYMPIA 7 As one who takes a cup from a lavish hand, bubbling within the foam of the grape, presenting it to a young bridegroom, pledging hearth to hearth, the pride, sheer gold, of possession, the joy of the feast, to honor his new son, render him among friends present admired for the bride's consent: so I, bringing poured nectar of victory, gift of the Muses, the mind's sweet yield, offer it up to the conquerors at Olympia and Pytho. Blessed is he whom good fame surrounds. Grace eyes one man, then another, bestowing favor frequently to the melodious lyre and the manifold music of flutes; and to both strains I keep company with Diagoras, singing the sea's child, daughter of Aphrodite and bride of Helios, Rhodes, and give praise, spoil of his boxing, to the onslaught of a man gigantic, wreathed in victory beside Alpheus' water and Kastalia; and to Damagetos his father, darling of Justice, who dwell in the triple-citied island over against the jut of broad Asia, by right of an Argive spear. I will try to straighten the story from the beginning with news from as far back as Tlepolemos for Herakles' race of reaching strength. On the father's side they glory in Zeus' descent; on the mother's, 19 Amyntoridai from Astydameia. Delusions innumerable hang their shadows over men's minds. This thing passes wit to discover, what is best now and at the end for a man to attain. Even Tlepolemos, this island's founder, once angered, rearing the stock of brute olive, smote to death Alkmana's bastard brother, Likymnios, at Tiryns as he issued from the chamber of Midea. Despair in the brain has driven even the wise man out of his course. He went to the god for counsel. From the fragrant sanctuary the gold-haired god bespoke a voyage of ships from the Lernaian ness straight for a seagirt reach, where once the high king of the gods drenched their city in a gold snowfall, when, by the artifice of Hephaistos, at the stroke of the bronze-heeled axe Athene sprang from the height of her father's head with a strong cry. The sky shivered before her and earth our mother. Then Hyperion's giant son, light-giver to mortals, laid a necessity upon his own children to guard thereafter: they must be first to found a bright altar to the goddess and establish a stately sacrifice and propitiate the heart of her father and the maid of the ringing spear. Respect for forethought puts on men goodliness and delight also. Yet the unpredictable mist of forgetfulness stalks us, it wrenches aside the right way of action far from our thoughts. 20 Thus they went up, having not the bright seed of flame, with fireless sacrament they appointed the grove on the acropolis. Yet he, assembling the yellow cloud, rained much gold upon them, and the green-eyed goddess granted every art, that they should surpass all men in the excellent work of their hands. And their streets grew images in the likeness of men and beasts. Their fame went deep. For the wise skill will wax greater for its innocence. The ancient legends of men tell how, when Zeus and the immortals divided the earth Rhodes had not yet shone in the sea's water, but the island was hidden in the salt depths. Helios was gone, and none showed forth his lot. They left him with no guerdon of land, that blameless god. He spoke, and Zeus would cast again, but Helios would not suffer it, for he said under the gray sea he had spied, as a growth from the floor, a land to foster multitudes, kindly to sheep. Straightway he bade Lachesis of the golden veil lift up her hands, nor deny the gods' great oath but assent with the son of Kronos, bending her head; the island rising thereafter into the bright air should be his. The words' end was ac- complished with a true fall. Out of the winding water the island blossomed, held of the father of searing sun-rays, master of horses that breathe fire. Rhodes mixed with him bore 21 seven sons, that displayed the shrewdest wits of the men of old time. Of these, one sired Kamiros, lalysos, eldest born, and Lindos; sundered, they held the land of their patrimony in triple division, each a city, and these are called by their names. There, as sweet deliverance after the bitterness of misfortune, to Tlepolemos, Tirynthian arch-founder, is given as to a god the smoking processional of sheep, the judgment of games, in whose flowers Diagoras was wreathed twice. At the glorious Isthmos the luck four times was his. One win to crown another at Nemea, at rocky Athens. The bronze at Argos knew him, the caldrons in Arkadia and Thebes, the temperate games Boiotians keep; Pellana likewise. At Aigina he won six times, at Megara the stone ballot tells no alternate story. But Zeus father, brooding over the peaks of Atabyrios, honor the set of the song Olmpion- ician, the man who has found excellence with his fists. Grant him pleasure of veneration in the sight of citizens and strangers his friends. The bitter path of pride he walks straitly, sure of all that the upright minds of his fathers left, his heritage. Founder not the seed of Kallianax, your own. With good fortune for the Eratidai the city has also its part of happiness. But in one parcel of time the winds intershifting flare to new directions. 22

Παύλος Νιρβάνας - Ἀπὀ τὴν φύσιν καὶ τὴν ζωὴν (1898)

Μηκῦναι 

(translation : Ilias Kolokouris & Janet Downie)

Mycenae

1.

Into the midst of the dirge of eternal asphodels you spread the trembling joy of your whiteness, O Miranda. O exotic lily, below the silent tholos, where your petals embrace the lament of shadow – your petals first kissed by the bats of death. O Miranda, from the princely smiles extinguished beneath the golden masks, and from the divine tremor scattered into the light of the buildings, rose the triumph of your life. O mystic lily, into the midst of the dirge of eternal asphodels you first shone forth before the grief of your youth.

 

From the lust of the burial earth you rose like a shoot of ancient (ivy? Cells?). And you sucked up from the earth the ichor of the princely bodies, and the youthful flood of life woke again from its deep sleep within the virginal flow of your veins. From the list of the burial earth you rose up into the dark air, filled with the breath of death, and the dreams of eternal sleep - all the longings of life and the tremors of desire – kissed with their airy wings the dew of your feathers. O potent lily, in the midst of the dirge of eternal asphodels you wreathed the affliction of my youth.  

 

Wonder birthed you, O Miranda. You attained your stature in the midst of an old silence, with the dew of freshly made virginity. Your gestures filled the atmosphere of ancient shadows with a power that bends the knees of slaves. Your eyes shone with the light of the first sunrise of love. And the blood of Homeric roses and the marrow of the reeds of Erasinos and the mystic convulsions with which the kiss of pollen shakes the flowers of the Argolid plain – all wove together the harmony of your nakedness.

 

Into the kingdom of death your voice poured forth like a complaint from the string of the lyre and like the terrifying sound of golden shields struck together and like the drop of water into the slumber of caves. Into the holy darkness your glance scattered the sweet phosphorescence with which the soul lights the night of tombs of bones that wove together the embraces of love. And from the mirror of your brow proceed dreams of the passion and power of unknown kings, and the dreams of those desires with which their women – white-purple flowers of the women’s chambers – slept by their sides.

2.

O Miranda, into my tired eyes you shone with golden rays of wonder and with white flashes of revelation. And before the power of your appearance something was troubled within me like the (overhanging ??) destruction/ knockdown of a temple/church and something like the breaking of sinews (=within the body)/ chords and something like the cycle of ruins and like the extinguishing of lamps/candles. And a virgin chaos arose in my breast, a chaos flooded by the brilliance of your appearance/ APOCALYPSE.

 

And in the darkness filled with the embraces of shadows, I said to you: O Miranda, into my veins has been poured the burning flood of the blood of charioteers, sucked in by the earth. The ichor of the Atreides burns my veins, Miranda, O exotic bloom, untouched by the glance of desire, O bloom unstained by the breath of pleasure, thirst for death rises within me, mistress. Come, let us die together.

 

ῥέε δ᾽ ἄμβροτον αἷμα θεοῖο

340ἰχώρ, οἷός πέρ τε ῥέει μακάρεσσι θεοῖσιν:

οὐ γὰρ σῖτον ἔδουσ᾽, οὐ πίνουσ᾽ αἴθοπα οἶνον,

τοὔνεκ᾽ ἀναίμονές εἰσι καὶ ἀθάνατοι καλέονται.And I said to you: Miranda, here in the imperial deathbed there is space for the two of us. The fearsomeness of life stretches out all around us. The envy of the gods stands over us. The ravages of separation threaten our happiness. Here in the imperial deathbed love never ends and lips remain joined forever. O Miranda, come, let us turn together to the never-ending embrace of death.

 

And I said to you: Miranda, O exotic bloom, untouched by the breath of desire, do you wish to become my own forever? And you lifted your gaze into the darkness, satiated with the embraces of shadows, and you let it rest upon the pallor of my face. And you said to me, with the voice of those who pray, and with the voice of those who sing hymns: O chosen one, the wave of my life rolls eagerly towards you beneath the holy covering of death.

 

3.

The winds, drunk with the sun, embrace wildly above our heads. Here below the rocky dome, you bloom, O Miranda, queen of the pulses of my body. Below the light of the sky, the ivy embraces the plane trees, which are threatened by the thunder. The sky’s envy does not reach down here. The stars, shaken, tumble from the sky and are lost in the embraces of chaos. O Miranda, the star of my love flickers above your breast.

 

4.

The sculpted image of our love is lifted up into the shadow of death. A world sleeps deeply under its feet. The golden faces smile bitterly under the earth. Bracelets enclose the ash of bones. Necklaces embrace the dust of white flesh. Savage weapons guard the ashes of heroes. The dust of slaves stands, humble, next to the dust of kings. And within the dirge of decay trembles the new seed of life. Give me your white hand, O Miranda.

 

The distant ocean roars and the faint voice of the ages reaches our frightened ears. Death repeats the song of past lives. Listen, O beautiful one. The arrows strike the metals of shields beneath the threats of the marble lions. The shoes of the horses strike sparks off the hard stone. The shouts of the giants rise from the cyclopeian walls of the acropoleis. And from the scented depths of the woman’s chamber, the song of eternal love pours out on all sides like a prayer. O Miranda, weave the white bonds of your arms around my head.

 

Above, a sun dies in the cold sky of the ages. And below its chill rays a distant life breathes like a dream. From the lovely movement of the heroes’ arms they fly and stun, the poisoned arrows. Mantles blow above the lofty bedrock of the walls. The light kisses the white breasts of the women beneath the web of pleasing garments and gold flashes upon their golden hair and on the boss of the shield. And upon the tender grass drips the blood of heroes, drips the blood of virgins. O Miranda, give me the roses of your lips.

 

A plaintive sound rises from the burial mound unkissed by the sun. And it is like the sighing of nights of love, and it is like the protest of those three-times (??) separated from their mates, and it is like the breath of a distant pipe at sunset. A plaintive sound rises up from the burial mound. And it is like the whisper of kisses in a false dream and it is like the lust for life upon the bed of death and it is like the desire of bones beneath the earth. O Miranda, O lily, exotic and untouched by the breath of desire, the tremor of unknown generations has been poured into my veins. O woman, eternally my own, blow upon my eyelashes the swoon of love.

Ὀλυμπία

1.

Out of the affliction of my youth were born the deep nights of his eyes and from the purity of your desires were fashioned the lilies of his countenance, O Miranda. By the power of my passion was fed the strength of his manliness and the roses of his face sprang from the dreams of your nights, O my own one. The bees of love placed upon his lips the musky honey of our first embraces. And the golden butterfly of our youth, trembling from the snows of life, flew and stopped upon the white bloom of his breast. O Miranda, within the breast of Bathyllos (“deep matter”?), our souls begin again the first song of love.

 

The shudders of our nights take us into the depths of his eyes. The music of our mysteries, which the galaxy heard, is poured out with the caress of his voice. The heat of our embraces inspires his expansive movement. The calmness of our daydreaming beneath the stars molds the statue of his immobility. And the light breeze of twilight stirs lightly on his brow, with the first quiver of our love – stirs again, with pleasure, upon the brow of Bathyllos, your hair together with my own.

 

The holy Altis of life is stretched out before us, O Miranda. The eternal stadion awaits the fruit of our youth. Place your hands upon the golden locks of his head and kiss the white lily of his countenance, before the chrysalid of thought passes beyond its dewy coolness. Kiss him upon his brown and come sit near me, here on the holy bank of the Alpheios, beneath the great shadows of the plane trees. The shout of contests and the song of victory reaches here the ears of the mothers. Come, sit by me under the great shadows. The Altis of life is stretched out before us. Death is the Great Deception.

2.

A sun is born amid the rose petals of dawn. A sun is born and sweetly kisses the Arcadian mountains. Into this white intoxication of light the silver dancing waters of the Alpheios send sparks, the silver dancing waters of the Kladeos send forth sparks from the silent shadows. And the immortal people of marble celebrate in the green spaces of the Altis. A sun is born amid the rose petals of dawn and sweetly kisses the Arcadian mountains.

 

The trumpets stir the morning air, O Bathyllos. The beautifully wreathed olive tree lowers its branches beneath the marbles of the prostyle. The gates of the temple open before your youth. The throne of the god shines forth before your face with its gold and ivory and ebony and precious stones and upon it the sun stands driving the chariot and Selene rides horseback. The Immortal one with golden hair shows you the chryselephantine Victory and lifts up before your face the eagle upon the flashing scepter. Swear, O Bathyllos, the holy oath.

 

The trumpets strike the morning air. Throw aside your cloak, O youthful one, and display the holy bloom of youth celebrating beneath the sun. The shout of the people is lifted up all around you. Take flight, O Bathyllos. The earth slips beneath your feet and the air is rent before you and kisses your damp brow and brushes aside your golden hair. Take flight, O Bathyllos. The shoots of palm are lifted up to the very top, ready to kiss the locks of your hair. Praxiteles is drunk with the bloom of your flesh and the marble, which fashions gods, trembles in the lao of the earth. Take flight, O Bathyllos.

3.

From the ecstasy of my desire were born the flashes of his eyes, and from your virgin shame the great shadows of his eyelashes. By the phosphorescence of your prayer the white light of his countenance was illuminated, and on the poison of my thought were nourished the snaky locks of his hair. The breeze of twilight above his brow stirs with pleasure your hair together with my own. And within the mystic flower of his breast, the chrysalids of our life sprout new white-gold wings.

 

The eternal Altis stretches out before us, O Miranda. The sun sweetly kisses the Arcadian mountains. The Sun kisses the diamonds of the Kladeos and the diamonds of the Alpheios. The Eternal one lifts up in his right hand the chryselephantine Victory. The communal celebration of the stadion embraces the fruit of our love and the beautifully-wreathed olive tree leans its immortal branches over the X (??) of eternal youth. O Miranda, more sweetly than the sunset, O Miranda, more sweetly than the pale roses, the Altis of life grows green before us. Death is the Great Deception.

 


Κωνσταντίνος Θεοτόκης - Αντιφεγγίδες (1895)

Ἀντιφεγγίδες (1895) 

Στη μνήμη τοῦ Φίλιππου Βλάχου

Πρόλογος
 

Κι ὁ ἄθρωπος εἷναι σὰν τὰ φύλλα τοῦ δένδρου, ποὺ τ᾽ ἀόρατο τοῦ χινοπώρου χέρι σκορπίζει καὶ παραδέρνει στὴ γῆς ἀπάνου.
Ἡ ζωὴ περνάει.

Κι ἡ φωνὴ τοῦ ποιητῆ στὸ ψιθύρισμα τῶ φύλλωνε μοιάζει. Τὰ φύλλα μιλοῦνε στὲς ἁπαλὲς καρδιὲς σὰν ὁ Ζέφυρος γλυκὰ τὰ χαϊδεύει, ἡ μελωδία τοῦ πουλιοῦ -ποὺ χαρούμενο τὴν κοκκινάδα τῆς αὐγῆς, γιὰ μία φορὰ ἀκόμα ξαναβλέπει - δὲν εἶναι κουφὸ αἴνιγμα· τῶν φύλλων τὸ ριὸ βωβὸ δὲν εἶναι, ὅλα θυμίζουν στὴν καρδιὰ παλαιὲς ἱστορίες κι ἀγάπες πεθαμένες.

Τ᾽ ἀθρώπου ἡ ψυχὴ στὰ περασμένα πάντα ἀρμενίζει καὶ γιὰ τὰ μελλούμενα λαχταράει, εἶναι σὰν ἕνα βαθὺ πηγάδι νερὸ γιομάτο, ὅπου, ὅμοιες μὲ ἄστρα, καθρεφτίζονται μία κατόπι στὴν ἄλλη οἱ στιγμὲς τοῦ καιροῦ ποὺ θα ᾽ρθει καὶ φεύγει σὰν ἄπιαστο πουλί.

 

 

Prologue

And man is like the leaves of the tree, that the invisible hand of Fall scatters and sways on the earth.
Life is just passing by.

And the voice of the poet looks like the whisper of the leaves . The leaves are speaking to the gentle hearts just as Zephyros is sweetly caressing them, the melody of the bird - that happy bird, in the redness of dawn, once again able to see- the melody is not a deaf enigma; the flow of the leaves is not silent, everything is reminding to the heart of old stories and deceased loves.

The soul of man always sails to those days of the past, and is longing for future things, it is like a deep well full of water, where, stars- alike, one after the other, the moments of time passed and time yet to come and go like an elusive bird, the moments are reflecting down there at the well, one after the other. 

The Barbarians

Οἱ Βάρβαροι

Στὴ μέση ἀπὸ ἕναν ἐλαιώνα, ἤτουν χτισμένος ἕνας μικρὸς τετράγωνος ναὸς με δεκάξη κολῶνες τρογύρου, ὕπαιθρος, καὶ μέσα ἕνα ἄσπρο ἄγαλμα μαρμαρένιο τοῦ Ἑρμῆ στὸν ὕπνο.

In the middle of an olive grove, there was built a small square temple, with sixteen columns all around, out in the open air, and in it a white marble statue of Hermes asleep. 

Ὁ γλύφτης ποὺ τὸν ἔκαμε στὸ μάρμαρο ζωὴ εἶχε δώκει· φαινότουν ὠς ν’ ἀνάπνεγε ὁ θεός εὐτυχισμένος· καθὼς ὁ Ὄνειρος γλυκὰ τὴ φαντασία τοῦ χάιδευε τὰ χείλια του γελούσαν — λίγο ἀκόμα κι ἡ πέτρα θὰ μιλοῦσε.

The sculptor who made him had given life to the marble; it seemed as if the god was breathing happy; whilst Dream sweetly was caressing his imagination, his lips were laughing-  a little more and the stone would speak. 

Χρόνια πολλὰ ἀπεράσαν ἀπό τὸν καιρὸ ποὺ ὁ γλύφτης στὴν πέτρα ἔδωκε μορφή· καὶ πολλὲς θυσίες γινήκαν στὸν ἀποκοιμισμένον τὸν θεό· γενεὲς ἀνθρώπων εἶχαν προσευκηθεῖ μπροστὰ στὸ ἁγνό τὸ μάρμαρο.

Years of many passed by since the time that the sculptor gave shape to the stone; and many sacrifices had been given to the asleep god; generations of people had prayed in front of the virgin marble.  

Ἡ ἄνοιξη καὶ πάλε εἶχε στολίσει τὲς ἱερὲς ἐλιὲς μὲ ἄσπρα μικρὰ λουλούδια σὰν ἀπὸ χιόνι· τὰ χελιδόνια καὶ πάλε πετούσαν κελαδώντας ἀπὸ χαρά πού ’χαν ξανάβρει τὲς ποθητὲς φωλιές.

Spring again had graced the sacred olive trees with white small flowers that looked like made of snow; the swallows again were flying chirping of joy, joy that they had found again the desirable nests. 

Κι ἐχαιρότουν ἡ φύση κι ἔζιουνε ὁλόγυρα στὸν ἄψυχο ναό, στὰ πράσινα δέντρα γιομάτα λουλούδια πουλιὰ τραγουδούσαν, λευτερίδες πετούσαν, ὁ ἀγἐρας ὁ ἴδιος εἶχε λουστεῖ στὴ φαιδρότη.

And nature was happy and girdling the soulless temple, up on the green trees full of flowers birds were singing,  butterflies were flying, and the wind itself had showered in delight/ blissfulness. 

Μὰ οἱ ἄγριοι στρατιῶτες ποὺ τοῦ Χριστοῦ τὴ θρησκεία ἐλατρεύαν, ναούς, ἀγάλματα, κι ἀρχαιότη μισώντας, ὅλα ἐκάνανε στάχτη.

But the wild soldiers that worshiped the religion of Christ, out of hatred for temples, statues, and Antiquity, they put everything to flames/ ashes.

Καὶ κεῖ στὸν ἔρμο ναὸ ὅπου ὁ Ἑρμῆς ἀπὸ αἰῶνες κοιμούτουν, ἀνάμεσα στὲς πράσινες ἐλιές — φορτωμένες τώρα ἄσπρα μικρὰ λουλούδια — εἴχανε φτάσει, ὁπλισμένα τὰ βάρβαρα χέρια μὲ βαριὰ σφυριά, μὲ καταστρεφτικὰ τσεκούρια.

And there, in the poor desolate temple where Hermes, for centuries, was sleeping, in the midst of the green olive trees - now loaded with white small flowers - there had arrived, enarmed barbarian hands with heavy hammers, with destructive axes.

Ἐκεῖνοι χαρούμενοι κομμάτια ἐκάναν τοῦ Ἑρμῆ τὸ ἄγαλμα καὶ τὸ ναὸ συντρίβαν, μὰ οἱ ἐλιές ποὺ ἴσκιαζαν αὐτὸ τὸ στολίδι τῆς φύσης βροχὴ τ’ ἄνθια τους ρίχνανε ἀπάνου στὰ ἀρέπια που ὀπίσω τους οἱ βάρβαροι ἀφήναν.

They gleefully tore the statue of Hermes to pieces and crushed down the temple, but the olive trees that were once giving shade to this ornament of nature, now were springing down their flowers up on the ruins that the Barbarians left behind them. 

Λευτερίδα (η): Είδος πεταλούδας της νύχτας που πετάει γύρω από το φως της λάμπας.

Λευτερίδα τσι νυκτός (η): Νυχτερίδα.

Ἁπόλλων καὶ Δάφνη

ανατρέπει το μύθο, δεν είναι πια μία σκηνή βιασμού όπως στον Οβίδιο, αλλά ομοιάζει με ΑΕΜ, Δάφνις και Χλόη. Η γυναίκα έχει την επιθυμία και ο άνδρας. Ο Απόλλων ίσως λίγο λιγότερο επιθυμεί. Είναι θεός, τι μπορεί να θέλει; Ο Θεοτόκης παραλάσσει τον μύθο. Η Δάφνη θέλει και δεν θέλει. Ενώ στον Οβίδιο όλα είναι δημιου΄ργημα του Έρωτα και η Δάφνη δεν θέλει σίγουρα.

 

Α'
 
Ὁ Ὑπερίων ἔζεψε τ' ἄσπρα τ' ἄλογα, στὸ πύρινο ἅρμα ἀνέβη καὶ τὰ χρυσοκέντιστα λουριὰ στὰ χέρια του ἐπῆρε. 
Ἡ Νύχτα ἔφευγε μπροστά, κι ἠ ῤοδoχρώματη Ἠώς ἀπὸ σιμὰ ἀκλουθοῦσε. Ἦταν ἀχνὸς ὁ οὐρανὸς δίχως κανέν' ἀστέρι, ἐνῷ ποὺ στὴν ἀνατολὴ φαινότουν τὀ κόκκινο χνῶτο τῶν ἄσπρων ἀλόγων.  
Ὁ Ζέφυρος ἐφύσησε · ἐτρίξαν χαρούμενα τὰ δένδρα καὶ τὰ πουλιὰ ὅλα μαζὶ ἕνα τραγούδι ἀρχίσαν. Ἡ φύση ὅλη ἔζιουνε μιανῆς μερός ἀκόμα καινούρια ζωή. 
Στῆς ἀχτίδας τὸ πρόσταγμα κοιμήθηκε ὁ Ὕπνος κι ἡ Σιωπὴ τ' ἄλαλο πρόσωπο έκρουψε· καὶ καθὠς ὅταν νικητὴς στὴ χώρα του μπαίνει, μὲ χαρὰ κι ἐνθουσιασμὸ ὁ κόσμος του ζήτω φωνάζει, ἔτσι κι ἡ φύση ἐβούιξε, ὅταν ὁ Ἀπόλλων τὸν οὐρανὸ μὲ μίας ἐκυρίεψε.

Β᾽ 

Μὲς στὰ πράσινα τῆς Θεσσαλίας λιβάδια, ὅμοια μὲ τὰ Ἠλύσια, ὅπου τ' ἄτια τ' ἄσπρα τ' Ἀπόλλωνα τή νύχτα βόσκουν τὸ πράσινο χορτάρι μἐ νἐχταρ ποτισμένο ἀπ' τὸ Δία, μία Νύφη μὲ ξανθὰ μαλλιὰ σιμὰ σ' ἕνα ἀσημένιο ῥυάκι ἐθιάμασε κι αὐτὴ τὴν κοκκινάδα τῆς αὐγῆς πού 'ναι τὸ πὐρινο χνῶτο τῶν ἄσπρων ἀλόγων, καὶ μὲ χαμόγελο εὐτυχίας εἶδε τὸ φωτοβόλο ἄρμα στὸν οὐράνιο θόλο ν' ἀνεβαίνει, λαμπρὸ σὰ σφαίρα ἀπό χρυσάφι ποὺ ἡ φωτιὰ ἔχει ἀνάψει, μοναδικὸ μεγαλεῖο στὸν οὐρανὸ τῆς ἡμέρας.
Τὴν εἷδε κι ὁ Ἀπόλλων.
Καὶ τὴν ἡμέρα ὁλάκερη, ἐνῷ τ᾽ ἄσπρα ἄτια κεντοῦσε ὁ μεγάλος θεὸς συλλογιζότουν σ᾽ αὐτἠν.
Γ᾽
Τὸ μεσημέρι ἀπέρασε καὶ τ' ἄλογα χαρούμενα στὰ Ἠλύσια νὰ γυρίσουν, σηκώνονταν στὰ πισινὰ ποδάρια, χρημήτιζαν, καὶ καπνὸς ἀπὸ τ' ἀρθούνια τους ἔβγαινε ἡ πνοή τους, καὶ σπίθες ἀπὸ τ᾽ ἄγρια μάτια τους.
Δ᾽
Στὸ ἄρμα του καθισμένος ὁ θεὸς μπροστὰ του πάντα ἔβλεπε μὲ γαληνότη, τὰ χἐρια του ἀκίνητα κρατούσαν μὲ δύναμη τὰ ὁλόχρυσα λουριά.
Κάπου ἡ θάλασσα 
γαλάζια καὶ μαύρη καὶ χρυσή, ἀνήσυχη· ἡ γῆς· κι οἱ ἄθρωποι· πράσινοι κάμποι, δάσοι, βουνά, χῶρες, ὁ Ὄλυμπος.
Ἁπάνου τὸ ἄπειρο δίχως ἀρχὴ οὔτε τέλος· παντοῦ τὸ ἄπειρο, ὁλόγυρα στὴ γῆς, στὸν ἥλιο, νησιὰ τοῦ ἀπείρου.
Ε ᾽
Καὶ πάλε τὰ σπάνια σύγνεφα κόκκινα στῆς Ἀνατολῆς τὴ χρωμότη· οἱ κορφές τῶν δένδρων μόνο λιασμένες, μα λίγο λίγο κι ἀποφτοῦ ἔφευγε ὁ ἥλιος.
Τῶρα μόνο τ᾽ ἀκροβούνια.
Καὶ σὲ λίγο τὰ λίγα σύγνεφα ποὺ σιμὰ στὴ Δύση ἧ
ταν.
Ὁ ἁγέρας χρῶμα ἰουλί ἔπαιρνε κι ἄρχισε νὰ μαυρίζει.
ΣΤ᾽
Κι ἀφοῦ τ᾽ ἄσπρα τ᾽ἄλογα στὰ Ἠλύσια ἔλυσε ὁ Ἐκηβόλος, μὲ τὴ χρυσή του λύρα ἐπῆε νὰ τραγουδήσει, στὸ σούρουπο, στοῦ ῥυακιοῦ τὴν ὄχτη ὅπου τὴ Νύφη εἶδε.
Ζ᾽
Πρώτη φορὰ ἡ Νύφη ἄκουε τἐτοια θεία φωνή, τέτοια θεία μελωδία, κι ἀνήσυχη λίγο μὰ περίεργη πολὺ καὶ θαμπωμένη γάλι γάλι πρόβαλε ἐμπρός.
Ὦ ἦταν ὁ Ἀπόλλων.
Θεῖο πρόσωπο, ἀναλαμπὴ τοῦ Ἀπείρου, βλέμμα βαθὺ, καὶ γαληνὴ ἀθάνατη ὀμορφότη.
Ἔμειν᾽ ἡ Νύφη.
Κι ὁ Θεός σηκώθηκε μὲ τὴ λύρα του στὸ χέρι, καὶ τὴν ἀγκάλιασε. - Ὠιμἐ.
Ἔτρεμε ἡ Νύφη τοῦ θεοῦ τή μεγαλειότη νοώντας. Τὴν εὐτυχία τῆς ἀγἀπης δὲν ἤθελε, πιστὴ στῆς Ἀρτέμιδος τὴ λατρεία.
Ὁ ἔρωτας γι᾽ αὐτἠν, ἀμαρτία, βλαστήμια, νὰ ἐπιθυμήσει ἕνα θεό. Στο Δία πατέρα δεήθηκε νὰ τὴν ἐλευτερώσει.
Τὴν εἰσάκουσε.
Κι ἐκεῖ ὁποὺ τὸ στόμα της ὁ Ἀπόλλων ἐφιλοῦσε, τὰ νύχια στὰ πόδια ἐμάκραιναν, ἤτανε ῥίζες, τὸ κορμὶ ποὺ ὁ θεὸς ἔσφιγγε ξύλο ἐγενότουν, τὰ χέρια κλῶνοι, τὰ δάχτυλα κλάδοι, τὰ νύχια κλωνάρια.
Καὶ βρίσκεται ἀκόμα τὸ δένδρο στοὺς δάσους τῆς Ἑλλάδας.
Εἶναι ἡ ἔνδοξη Δάφνη.

Apollo and Daphne


A'

 

Ὁ Ὑπερίων ἔζεψε τ' ἄσπρα τ' ἄλογα, στὸ πύρινο ἅρμα ἀνέβη καὶ τὰ χρυσοκέντιστα λουριὰ στὰ χέρια του ἐπῆρε. 
Ἡ Νύχτα ἔφευγε μπροστά, κι ἠ ῤοδoχρώματη Ἠώς ἀπὸ σιμὰ ἀκλουθοῦσε. Ἦταν ἀχνὸς ὁ οὐρανὸς δίχως κανέν' ἀστέρι, ἐνῷ ποὺ στὴν ἀνατολὴ φαινότουν τὀ κόκκινο χνῶτο τῶν ἄσπρων ἀλόγων.  
Ὁ Ζέφυρος ἐφύσησε · ἐτρίξαν χαρούμενα τὰ δένδρα καὶ τὰ πουλιὰ ὅλα μαζὶ ἕνα τραγούδι ἀρχίσαν. Ἡ φύση ὅλη ἔζιουνε μιανῆς μερός ἀκόμα καινούρια ζωή. 
Στῆς ἀχτίδας τὸ πρόσταγμα κοιμήθηκε ὁ Ὕπνος κι ἡ Σιωπὴ τ' ἄλαλο πρόσωπο έκρουψε· καὶ καθὠς ὅταν νικητὴς στὴ χώρα του μπαίνει, μὲ χαρὰ κι ἐνθουσιασμὸ ὁ κόσμος του ζήτω φωνάζει, ἔτσι κι ἡ φύση ἐβούιξε, ὅταν ὁ Ἀπόλλων τὸν οὐρανὸ μὲ μίας ἐκυρίεψε.

Hyperion hitched up the white horses, rode up the chariot of fire and took the gold embroidered leashes in his hands.
Night was moving forward and the rosy-coloured Dawn was following nearby. The sky was dim, without any star, meanwhile in the east the red breath of the white horses was visible. Zephyrus blew; happily the trees scrunched and all together with the birds they began singing a song. All of Nature was living the new life of another day. In the bidding of a beam, Hypnos fell asleep and Silence hid away the speechless face; and, as when the victor enters his country, and the people with joy and excitement shout Hip Hip Hooray, the same way Nature was buzzing, when Apollo at once conquered the sky. 

 

B.

Μὲς στὰ πράσινα τῆς Θεσσαλίας λιβάδια, ὅμοια μὲ τὰ Ἠλύσια, ὅπου τ' ἄτια τ' ἄσπρα τ' Ἀπόλλωνα τή νύχτα βόσκουν τὸ πράσινο χορτάρι μἐ νἐχταρ ποτισμένο ἀπ' τὸ Δία, μία Νύφη μὲ ξανθὰ μαλλιὰ σιμὰ σ' ἕνα ἀσημένιο ῥυάκι ἐθιάμασε κι αὐτὴ τὴν κοκκινάδα τῆς αὐγῆς πού 'ναι τὸ πὐρινο χνῶτο τῶν ἄσπρων ἀλόγων, καὶ μὲ χαμόγελο εὐτυχίας εἶδε τὸ φωτοβόλο ἄρμα στὸν οὐράνιο θόλο ν' ἀνεβαίνει, λαμπρὸ σὰ σφαίρα ἀπό χρυσάφι ποὺ ἡ φωτιὰ ἔχει ἀνάψει, μοναδικὸ μεγαλεῖο στὸν οὐρανὸ τῆς ἡμέρας.
Τὴν εἷδε κι ὁ Ἀπόλλων.
Καὶ τὴν ἡμέρα ὁλάκερη, ἐνῷ τ᾽ ἄσπρα ἄτια κεντοῦσε ὁ μεγάλος θεὸς συλλογιζότουν σ᾽ αὐτἠν.

In the green meadows of Thessaly, similar to the Elysian Fields, where the white steeds of Apollo graze at night, on the green grass soaked with Nectar by Zeus, a Nymph with blond hair close to a silver stream, she marvelled too at the redness of dawn, that is the red breath of the white horses, and with a smile of happiness she saw the luminescent chariot on the celestial dome of the sky, rising up, glowing like a golden sphere that was lit by the fire, unique grandeur in the sky of daylight.
He saw her too, Apollo.
And the whole day, while he was pricking the white steeds, he was pondering of her. 

Γ.

Τὸ μεσημέρι ἀπέρασε καὶ τ' ἄλογα χαρούμενα στὰ Ἠλύσια νὰ γυρίσουν, σηκώνονταν στὰ πισινὰ ποδάρια, χρημήτιζαν, καὶ καπνὸς ἀπὸ τ' ἀρθούνια τους ἔβγαινε ἡ πνοή τους, καὶ σπίθες ἀπὸ τ᾽ ἄγρια μάτια τους.

The middle of the day passed and the horses joyfully returning to the Elysian Fields, stood up on their back feet, nickering/ neighing and like fume from their nostrils their breath came out, and sparks from their wild eyes. 

 

Δ.

Στὸ ἄρμα του καθισμένος ὁ θεὸς μπροστὰ του πάντα ἔβλεπε μὲ γαληνότη, τὰ χἐρια του ἀκίνητα κρατούσαν μὲ δύναμη τὰ ὁλόχρυσα λουριά. 
Κάπου ἡ θάλασσα γαλάζια καὶ μαύρη καὶ χρυσή, ἀνήσυχη· ἡ γῆς· κι οἱ ἄθρωποι· πράσινοι κάμποι, δάσοι, βουνά, χῶρες, ὁ Ὄλυμπος.
Ἁπάνου τὸ ἄπειρο δίχως ἀρχὴ οὔτε τέλος· παντοῦ τὸ ἄπειρο, ὁλόγυρα στὴ γῆς, στὸν ἥλιο, νησιὰ τοῦ ἀπείρου.

In his chariot seated the god, in front of him he always watched with serenity, his hands still were holding on strongly to the golden straps. 
Somewhere the sea azzure and black and golden, restless; the earth; and the people; green fields, woods, mountains, countries, Mount Olympus. 
Above, infinity, without a beginning or an end; everywhere, infinity, all over the earth,on the sun, on the islands of infinity.


E.

Καὶ πάλε τὰ σπάνια σύγνεφα κόκκινα στῆς Ἀνατολῆς τὴ χρωμότη· οἱ κορφές τῶν δένδρων μόνο λιασμένες, μα λίγο λίγο κι ἀποφτοῦ ἔφευγε ὁ ἥλιος.
Τῶρα μόνο τ᾽ ἀκροβούνια.
Καὶ σὲ λίγο τὰ λίγα σύγνεφα ποὺ σιμὰ στὴ Δύση ἧταν.
Ὁ ἁγέρας χρῶμα ἰουλί ἔπαιρνε κι ἄρχισε νὰ μαυρίζει.

And again, the rare clouds, red in the colourness of the Sunrise; the tops of the trees merely basking in the sun, but little by little even from there the sun was going away.
Now only the mountaintops.
And in a while, merely the few clouds that were close to the West.
The wind was turning to violet colour and began to turn black.

ΣΤ᾽
Κι ἀφοῦ τ᾽ ἄσπρα τ᾽ἄλογα στὰ Ἠλύσια ἔλυσε ὁ Ἐκηβόλος, μὲ τὴ χρυσή του λύρα ἐπῆε νὰ τραγουδήσει, στὸ σούρουπο, στοῦ ῥυακιοῦ τὴν ὄχτη ὅπου τὴ Νύφη εἶδε.

And after he unfastened the white horses, loose out on the Elysian Fields, Hekebolos Apollo, hitting faraway into the distance, with his golden lyre in hand, he went to sing, in the midst of the dusk, on the riverfront of the stream, where he saw the Nymph. 

Ζ᾽
Πρώτη φορὰ ἡ Νύφη ἄκουε τἐτοια θεία φωνή, τέτοια θεία μελωδία, κι ἀνήσυχη λίγο μὰ περίεργη πολὺ καὶ θαμπωμένη γάλι γάλι πρόβαλε ἐμπρός.
Ὦ ἦταν ὁ Ἀπόλλων.
Θεῖο πρόσωπο, ἀναλαμπὴ τοῦ Ἀπείρου, βλέμμα βαθὺ, καὶ γαληνὴ ἀθάνατη ὀμορφότη.
Ἔμειν᾽ ἡ Νύφη.
Κι ὁ Θεός σηκώθηκε μὲ τὴ λύρα του στὸ χέρι, καὶ τὴν ἀγκάλιασε. - Ὠιμἐ.
Ἔτρεμε ἡ Νύφη τοῦ θεοῦ τή μεγαλειότη νοώντας. Τὴν εὐτυχία τῆς ἀγἀπης δὲν ἤθελε, πιστὴ στῆς Ἀρτέμιδος τὴ λατρεία.
Ὁ ἔρωτας γι᾽ αὐτἠν, ἀμαρτία, βλαστήμια, νὰ ἐπιθυμήσει ἕνα θεό. Στο Δία πατέρα δεήθηκε νὰ τὴν ἐλευτερώσει.
Τὴν εἰσάκουσε.
Κι ἐκεῖ ὁποὺ τὸ στόμα της ὁ Ἀπόλλων ἐφιλοῦσε, τὰ νύχια στὰ πόδια ἐμάκραιναν, ἤτανε ῥίζες, τὸ κορμὶ ποὺ ὁ θεὸς ἔσφιγγε ξύλο ἐγενότουν, τὰ χέρια κλῶνοι, τὰ δάχτυλα κλάδοι, τὰ νύχια κλωνάρια.
Καὶ βρίσκεται ἀκόμα τὸ δένδρο στοὺς δάσους τῆς Ἑλλάδας.
Εἶναι ἡ ἔνδοξη Δάφνη.

First time ever had the Nymph heard such a divine voice, such a divine melody, and a little bit concerned yet curious about it and dazzled, little by little she leaned forward/ gradually emerged.
Oh it was Apollo.
Divine face, flash of Infinity, deep gaze, and serene immortal beauty.
The Nypmh stayed there waiting.
And God stood up with his lyre in his hand, and he embraced her. - Alas.
The Nymph was trembling, thinking/sensing the magnificence of the god. The prosperity of love she did not want, faithfull to the worship of Artemis.
Eros for her, a sin, a blasphemy, to desire a god. To father Zeus she prayed, to set her free. 
He listened to her.
And whilst Apollo was kissing here mouth, the toenails of her where growing out, they were becoming roots, the body that the god was grasping was becoming wood,  the hands branches, the fingers sprigs, the nails twigs.
And you can still find the tree in the forests of Greece.
It's the glorious Daphne.

Βλέπε και Οβιδίου Μεταμορφώσεις:

http://www.theogonia.gr/metamorfoseis/pllnkdphn.htm

«Στάσου» ικέτευε ο Απόλλωνας. Εκείνη το έβαλε στα πόδια,

άφηκε πίσω τον θεό - και του θεού ανώφελα τα λόγια.

Ξοπίσω εκείνος έτρεξε. «Δάφνη, σταμάτα, σ᾽ αγαπώ - κι εξάλλου

δεν είμαι ο οποιοσδήποτε: είμαι ο γιος του Δία του μεγάλου.

Είμαι προφήτης, ξέρω τα μελλούμενα, ξέρω τα περασμένα·

υπόψιν είμαι και γιατρός - κι ας μην μπορώ να γιατρευτώ από σένα.»

Του κάκου· δεν τον άκουγε. Σαν άνεμος ξεχύθηκε στα όρη,

ανέμιζαν στις αύρες τα μαλλιά και φάνταζε πιο όμορφη η κόρη.

Δεν άντεξε άλλο ο θεός του πόθου στην καρδιά του το δρολάπι -

γρήγορη από φόβο αυτή, πιο γρήγορος εκείνος από αγάπη.

Την πρόφτασε· η κοπελιά εσήκωσε τα χέρια στον αγέρα:

«Η ομορφιά με κάνει ποθητή· άλλαξε τη μορφή μου, ω πατέρα!»

Δεν πρόκανε το λόγο της να πει, πάγωσε η κίνησή της,

φυτρώνει φλούδα ολόγυρα και φυλλωσιά ψηλά στην κεφαλή της·

σαν γιασεμί τα χέρια της, όμως τα χέρια είναι τώρα κλώνοι,

έγινε το κορμάκι της κορμός και σαν κορμός μέσα στη γης ριζώνει.

Εκείνος την αγκάλιασε· φιλούσε ξύλο, δε φιλούσε στόμα

κι αφουγκραζόταν μέσα στον κορμό μία καρδιά που χτύπαγε ακόμα.

«Οι μοίρες δεν το έστερξαν· δε σ᾽ έκανε γυναίκα του ο Απόλλων·

αλλά σα δάφνινο στεφάνι στα μαλλιά θα ᾽σαι δική του

ΣΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ.»

Metamorphoses

I. 452-567

English Translation Original Latin  

    Peneian Daphne was Apollo's first love, which
not blind chance, but Cupid’s savage anger, gave.
Apollo, arrogant with the serpent having been conquered,
had recently seen this one bending his bow with string pulled taut.
He had said, “What [is it] to you with strong weapons,
o silly boy? Those burdens are fitting for our shoulders,
We who can give sure wounds to a wild beast [and] an enemy,
I who just defeated the swollen Python covering so many acres
with its deadly underside, with countless arrows.
You, be satisfied to annoy [some] love [affair] or other
with your torch, and do not lay claim to my praises!”
Venus’ son said to him, “O Apollo, although your bow may pierce
all things, my bow [will pierce] you; and by as much as all
animals yield to a god, by so much is your glory less than mine.”
He spoke and after crashing through the air with beating wings
he quickly took up position on the shadowy peak of Parnasus,
and from an arrow-bearing quiver he drew forth two weapons
of differing purposes: this one repels, that one creates love;
the one which creates [love] is golden and shines with a sharp point,
the one which repels [love] is blunt and has lead under the shaft.
The god fixed the former in the Penean nymph, but with the latter one
he wounded Apollo's marrow through pierced bones.
One suddenly loves, the other flees the name of lover,
rejoicing in the hiding-places of the woods and with the spoils
of captured beasts (and) as an imitator of unmarried Diana:
a ribbon was restraining hair placed without rule.
Many sought her; having rejected those seeking,
impatient and free of a man, she roams the pathless wood,
nor cares for what Hymen, what Love, what marriage may be.
Often her father has said, “daughter you owe me a son-in-law,”
Often her father has said, “daughter, you owe me grandsons”;
Hating matrimonial torches like a crime, she had
colored her beautiful face(s) with modest redness
and clinging with charming arms on her father’s neck
she said, “O dearest father, allow me to enjoy perpetual
maidenhood! Previously Diana’s father allowed this.”
Indeed he complies, but that beauty forbids you to be
what you desire, and your beauty resists your vow.
Apollo loves and desires the marriage of Daphne having been seen,
and which he desires, he hopes, and his own oracles deceive him;
and as light stalks are burned after the harvest has been removed,
as hedges are burned with torches, to which by chance the traveler
either moved too close or has abandoned now at dawn,
thus the god departed into flames, thus in his whole heart
he is burned and he feeds futile love by hoping.
He sees that her hair hangs disarranged at her neck, and
he says, “what if it be arranged?” He sees her flashing eyes
like fire in the stars; he sees her lips, which it is not
enough to have seen, he praises her fingers and hands
and arms and upper-arms with more than the middle naked:
if some things lie hidden, he imagines them better. She flees faster
than a light breeze and does not stop at these words calling [her] back:
“I beg you, Penean nymph, remain! I pursue not as an enemy;
nymph, remain! Thus the lamb [flees] the wolf, thus the deer
the lion, thus the doves flee the eagle on a trembling wing;
each flees it own enemies: love is the cause of my pursuit!
Miserable me! Lest you undeserving to be injured fall headlong,
[lest] briars mark your shins, and I be the cause of your pain!
The places wither you hasten are harsh: I pray that you more gently
run and restrain your escape, I myself will pursue more gently.
Yet examine whom you please: [I'm] not an inhabitant of a mountain,
I am not a shepherd, nor uncouth do I guard herds and flocks.
You don’t know, o thoughtless one, you don’t know whom you
flee, and therefore you flee: to me the land of the Delphi
and Claros and Tenedos and the royal palace of Patara are devoted;
Jupiter is my father: what will be, [what] was, and [what] is
is revealed through me; through me songs harmonize with strings.
Indeed our arrow is sure, yet surer than ours [is]
the one arrow which has made wounds in my empty heart!
Medicine is my invention, and I'm said [to be] aid-bringer through
the world, even power of plants was put under our [control].
Woe to me, because love is curable by no herbs
nor the skills which benefit all benefit their master!”
    With fearful running, Daphne fled him about to say more,
and she left the unfinished words with him himself;
then also she seemed graceful, the winds were exposing her body,
and her garments were fluttering exposed to opposing breezes,
and a light breeze was giving her hair(s) [to be] driven back,
and beauty was increased in flight. But indeed, the young man god
doesn't endure to further waste his flatteries, and as Love himself
warned, he pursues her footprints with his stride let go.
As when a Gallic dog has seen a hare in an empty field,
and this one seeks prey with its feet, that one safety;
one like one about to grasp, now and now hopes to hold it,
and grazes its footprints with his stretched-out snout;
the other is in doubt, whether he was caught, and snatches
himself from the very jaws, and escapes the touching mouth:
thus god and maiden; he is swift with hope, she [is swift] with fear.
Yet helped by the wings of Love, he who pursues
is the swifter and denies her respite and overhangs the back
of the fleeing one and blows on her hair spread on her neck(s).
With her strengths spent she paled and having been conquered
by the effort of swift flight, watching the waves of Peneus,
she said, “Father bring help! O Rivers, if you have divinity,
destroy my shape by which I’ve pleased too much, by changing [it]!”
Having barely finished the prayer, a heavy numbness seizes her limbs,
her soft breasts are girded by thin bark,
her hair grows into foliage, her arms into branches,
her foot, just now so swift, clings by sluggish roots,
her face has the top of a tree: a single splendor remains in her.
    Apollo loves this one too and with a right hand placed on the
trunk feels that her heart still trembles under the new bark,
and having embraced the branches as limbs with his own arms
he gives the wood kisses, and the wood shrinks from the kisses.
The god said to her, since you can't be my bride, at least
you will certainly be my tree! My hair(s) will always have you,
my lyres [will have you], my quivers [will have you], o Laurel;
You will be present for the Roman generals when a happy voice
will sing Triumph, and the Capitoline will see long processions;
the same most loyal guard, by the Augustan doorposts [and]
before doors you'll stand and protect the middle of the oak garland,
and as my head is worn with unshorn hair(s),
you also, bear always the everlasting praise of your foliage!”
Apollo had finished: The Laurel nodded with her made branches
and she seemed to have shaken her treetop as though a head.

   Primus amor Phoebi Daphne Peneia, quem non
fors ignara dedit, sed saeva Cupidinis ira,
Delius hunc nuper, victa serpente superbus,
viderat adducto flectentem cornua nervo
“quid” que “tibi, lascive puer, cum fortibus armis?”
dixerat: “ista decent umeros gestamina nostros,
qui dare certa ferae, dare vulnera possumus hosti,
qui modo pestifero tot iugera ventre prementem
stravimus innumeris tumidum Pythona sagittis.
tu face nescio quos esto contentus amores
inritare tua, nec laudes adsere nostras!”
filius huic Veneris “figat tuus omnia, Phoebe,
te meus arcus” ait, “quantōque animalia cedunt
cuncta deō, tantō minor est tua gloria nostrā.”
dixit et elisō percussis aere pennis
inpiger umbrōsā Parnāsī constitit arce
eque sagittiferā prompsit duo telă pharetra
diversōrum operum: fugat hoc, facit illud amorem;
quod facit, auratum est et cuspide fulget acuta,
quod fugat, obtusum est et habet sub harundine plumbum.
hoc deus in nympha Peneide fixit, at illo
laesit Apollineas traiectă per ossă medullas;
protinus alter amat, fugit altera nomen amantis
silvarum latebrīs captivarumque ferarum
exuviīs gaudens innuptaeque aemula Phoebes:
vitta coercebat positos sine lege capillos.
multi illam petiere, illa aversata petentes
inpatiens expersque viri nemora avia lustrat
nec, quid Hymen, quid Amor, quid sint conubia curat.
saepe pater dixit: “generum mihi, filia, debes,”
saepe pater dixit: “debes mihi, nata, nepotes”;
illa velut crimen taedās exosa iugalēs
pulchra verecundo suffuderat ora rubore
inque patris blandīs haerens cervice lacertīs
“da mihi perpetuā, genitor carissime,” dīxit
“virginitate frui! dedit hoc pater ante Dianae.”
ille quidem obsequitur, sed te decor iste quod optas
esse vetat, votoque tuo tua forma repugnat:
Phoebus amat visaeque cupit conubia Daphnes,
quodque cupit, sperat, suaque illum oracula fallunt,
utque leves stipulae demptis adolentur aristis,
ut facibus saepes ardent, quas forte viator
vel nimis admovit vel iam sub luce reliquit,
sic deus in flammas abiit, sic pectore totō
uritur et sterilem sperando nutrit amorem.
spectat inornatos collo pendere capillos
et “quid, si comantur?” ait. videt igne micantes
sideribus similes oculos; videt oscula, quae non
est vidisse satis; laudat digitosque manusque
bracchiaque et nudos media plus parte lacertos;
si qua latent, meliora putat. fugit ocior aura
illa levi neque ad haec revocantis verba resistit:
“nympha, precor, Penei, mane! non insequor hostis;
nympha, mane! sic agna lupum, sic cerva leonem,
sic aquilam penna fugiunt trepidante columbae,
hostēs quaeque suōs: amor est mihi causa sequendi!
me miserum! ne prona cadas indignave laedi
crura notent sentēs et sim tibi causa doloris!
aspera, qua properas, loca sunt: moderatius, oro,
curre fugamque inhibe, moderatius insequar ipse.
cui placeas, inquire tamen: non incola montis,
non ego sum pastor, non hic armenta gregesque
horridus observo. nescis, temeraria, nescis,
quem fugias, ideoque fugis: mihi Delphica tellus
et Claros et Tenedos Patareaque regia servit;
Iuppiter est genitor; per me, quod eritque fuitque
estque, patet; per me concordant carmina nervis.
certa quidem nostra est, nostra tamen una sagitta
certior, in vacuo quae vulnera pectore fecit!
inventum medicina meum est, opiferque per orbem
dicor, et herbarum subiecta potentia nobis.
ei mihi, quod nullīs amor est sanabilis herbīs
nec prosunt domino, quae prosunt omnibus, artēs!”
   Plura locuturum timido Peneia cursu
fugit cumque ipso verba inperfecta reliquit,
tum quoque visa decens; nudabant corpora venti,
obviaque adversas vibrabant flamina vestes,
et levis inpulsos retro dabat aura capillos,
auctaque forma fugā est. sed enim non sustinet ultra
perdere blanditias iuvenis deus, utque monebat
ipse Amor, admisso sequitur vestigia passu.
ut canis in vacuo leporem cum Gallicus arvo
vidit, et hic praedam pedibus petit, ille salutem;
alter inhaesuro similis iam iamque tenere
sperat et extento stringit vestigia rostro,
alter in ambiguo est, an sit conprensus, et ipsis
morsibus eripitur tangentiaque ora relinquit:
sic deus et virgo est hic spe celer, illa timore.
qui tamen insequitur pennis adiutus Amoris,
ocior est requiemque negat tergoque fugacis
inminet et crinem sparsum cervicibus adflat.
viribus absumptis expalluit illa citaeque
victa labore fugae spectans Peneidas undas
“fer, pater,” inquit “opem! si flumina numen habetis,
qua nimium placui, mutando perde figuram!”
vix prece finitā torpor gravis occupat artūs,
mollia cinguntur tenui praecordia libro,
in frondem crinēs, in ramos bracchia crescunt,
pes modo tam velox pigris radicibus haeret,
ora cacumen habet: remanet nitor unus in illa.
    Hanc quoque Phoebus amat positāque in stipite dextrā
sentit adhuc trepidare novo sub cortice pectus
complexusque suis ramos ut membra lacertis
oscula dat ligno; refugit tamen oscula lignum.
cui deus “at, quoniam coniunx mea non potes esse,
arbor eris certe” dixit “mea! semper habebunt
te coma, te citharae, te nostrae, laure, pharetrae;
tu ducibus Latiis aderis, cum laeta Triumphum
vox canet et visent longās Capitolia pompās;
postibus Augustīs eadem fidissima custos
ante forēs stabīs mediamque tuebere quercum,
utque meum intonsīs caput est iuvenale capillīs,
tu quoque perpetuōs semper gere frondis honorēs!”
finierat Paean: factis modo laurea ramis
adnuit utque caput visa est agitasse cacumen.

 

Δάφνη), a fair maiden who is mixed up with various traditions about Apollo. According to Pausanias (10.5.3) she was an Oreas and an ancient priestess of the Delphic oracle to which she had been appointed by Ge. Diodorus (4.66) describes her as the daughter of Teiresias, who is better known by the name of Manto. She was made prisoner in the war of the Epigoni and given as a present to Apollo. A third Daphne is called a daughter of the rivergod Ladon in Arcadia by Ge (Paus. 8.20.1; Tzetz. ad Lycoph. 6; Philostr. Vit. Apollon. 1.16), or of the river-god Peneius in Thessaly (Ov. Met. 1.452Hyg. Fab. 203), or lastly of Amyclas. (Parthen. Erot. 15.) She was extremely beautiful and was loved and pursued by Apollo. When on the point of being overtaken by him, she prayed to her mother, Ge, who opened the earth and received her, and in order to console Apollo she created the ever-green laurel-tree (δάφνη), of the boughs of which Apollo made himself a wreath. Another story relates that Leucippus, the son of Oenomaüs, king of Pisa, was in love with Daphne and approached her in the disguise of a maiden and thus hunted with her. But Apollo's jealousy caused his discovery during the bath, and he was killed by the nymphs. (Paus. 8.20.2; Parthen. l.c.) According to Ovid (Ov. Met. 1.452, &c.) Daphne in her flight from Apollo was metamorphosed herself into a laurel-tree.

 

https://www.jstor.org/stable/23041206?seq=1#page_scan_tab_contents

 

Libanius,Progymnasmata 17, Apollo and Daphne
Libanius, Oration XI, 94-99