Slow Greek Katharevousa 12 : National Language - A book of the military Junta (1967 - 1974)

May 09, 2017

9. Ἡ Ἐκκαθάρισις (Ἡ Καθαρεύουσα)

Ἡ γλῶσσα αὐτή, ὅπως εἶχε διαμορφωθῆ μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν τοῦ Τουρκικοῦ ζυγοῦ, δὲν ἦτο δυνατὸν ν᾽ ἀποτελέσῃ τὴν βάσιν τῆς ἐθνικῆς γλώσσης τῆς ἐλευθερωθείσης πατρίδος. Εὐτυχῶς, διὰ τὸ ἔθνος, ὁ λεγόμενος δημοτικισμὸς δὲν εἶχε τότε μεγάλην ἐπιρροήν. Οἱ ἐλευθερωθέντες Ἕλληνες ὠνειρεύοντο τὸ ἔνδοξον παρελθὸν τοῦ ἔθνους, ὅπως καὶ κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ σκληροῦ ἀγῶνος.

This language, in the way it had taken shape after the liberation from the Turkish yoke, was not possible to become the basis of the national language for the liberated homeland. Fortunately, for the nation, the so-called Demoticism did not have a big influence at the time. The liberated Hellenes dreamt of the glorious past of the nation, same as they did during the tough struggle.

Εὑρέθησαν ὡρισμένοι φωτισμένοι ἄνδρες καὶ ἀνέλαβον τὴν ἐκκαθάρισιν τῆς γλώσσης. Ἀντικατέστησαν τὰς τουρκικὰς λέξεις π.χ. :

Some enlightened men were found and took over the cleansing of the language. They replace the Turkish words e.g.
ντεσκερές, λουφές, ὀρδί, χαμπέρι, ἀσκέρι, χαΐρι, σεβντᾶς, τζοβαΐρι, ζαερέδες, μπαχτσῆσι, χουνέρι, χαζνές, μπουνταλᾶς, σεκερτζῆς, γιουροῦσι, μπαξές.

καὶ ἄλλας, ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός, μὲ τὰς Ἑλληνικάς :
And others, which are innumerable, with the Hellenic ones:
ἔγγραφον, μισθός, στρατόπεδον, εἴδησις, στρατός, προκοπή, ἔρως, κόσμημα, ἐφόδια, δῶρον, βλάβη, θησαυρός, ἀνόητος, ζαχαροπλάστης, ἔφοδος, κῆπος.

Αὐτοὶ ὠνομάσθησαν σκοταδιστὲς καὶ εὐθύνονται διὰ τὴν ἀνακοπὴν τῆς προόδου τοῦ ἔθνους καὶ τὸν σκοταδισμὸν τῆς παιδείας μας. Ἄν διαβάσῃ κανεὶς ὡρισμένα ἔγγραφα (ἐπιστολάς, σημειώματα, διαθήκας, προικοσύμφωνα κλπ.) τῆς περιόδου ἐκείνης, γραμμένα εἰς τὴν λαϊκἠν γλῶσσαν, φρίττει ἀναλογιζόμενος ὅτι, ἄνευ τῶν σκοταδιστῶν, θὰ εἴχομεν σήμερον, ὡς ἐθνικὴν γλῶσσαν, τὸ Τουρκοελληνικὸν ἐκεῖνο ἰδίωμα.
These were named the Obscurantists and are responsible for the arrest of the progress of the nation and the Obscurantism of our education. If someone reads some documents (letters, notes, wills, dowry documents etc) of that period, written in the vulgar language, he will be horrified considering that, without the Obsurantists, we would have today, as a national language, that Turkish-hellenic idiom.

Βαθμηδόν, διεμορφώθη ἡ σημερινὴ καθαρεύουσα, ἡ ὁποία ἔχει σημαντικῶς ἀπλοποιηθῆ. Βασικῶς ἡ καθαρεύουσα περιλαμβάνει σήμερον τὰς ἑξῆς κατηγορίας λέξεων :

Gradually, today’s Katharevousa was formed, which has been imporantly simplified. Basically, Katharevousa consists today of these categories of words:

Α. Λέξεις τῆς ἀρχαίας γλώσσης, ἐκ τῶν ὁποίων ἄλλαι μὲν ἐχρησιμοποιοῦντο συνεχῶς εἰς τὸν προφορικὸν λόγον καὶ ἔφθασαν, μέχρις ἡμῶν ἀλώβητοι, ἄλλαι δὲ εἶχον παύσει νὰ χρησιμοποιοῦνται καὶ ἐπανεισήχθησαν κατὰ τὴν τελευταίαν 150ετίαν (ὡς ἄγαλμα, ἀγγελία, ἀγρότης, ἀγροφύλαξ, ἀεροπόρος, ἀστυνόμος, βιομήχανος, βουλευτής, γεωργός, γραμματεύς κλπ.ΧΧΧ)

  1. Words of the ancient language, from which others have been continually used in vernacular speech and have reached until us, today undamaged, others had ceased to be used and were re-introduced during the last 150 years

Β. Λέξεις πλασθείσας ἐξ ἀρχαίων λέξεων πρὸς ἀπόδοσιν νέων ὅρων τῶν συνεχῶς ἐξελισσομένων ἐπιστημῶν, τεχνῶν καὶ συνθηκῶν τῆς ζωῆς. Αἱ λέξεις αὗται ἐπλάσθησαν κατὰ τοὺς γραμματικοὺς κανόνας τῆς ἀρχαίας κατὰ τὰ τελευταῖα 150 ἔτη (ὡς : ἀγροζημία, ἀλεξίπτωτον, ἀστυφύλαξ, βιολογία, βιοπάλη, βιοτεχνία, γεωλογία, γόητρον, διαστημόπλοιον, διευθυντής, δικονομία, ἐκπαίδευσις, ἔμπιστος, ζωολογία, ἰδεολόγος, ἰδιοκτήτης, λεωφορεῖον, ποδήλατον κλπ. ΧΧ) Ὁ αριθμὸς τῶν λέξεων τούτων πρέπει νὰ εἶναι μεγαλύτερος τοῦ ἀριθμοῦ τῶν λέξεων τῆς πρώτης κατηγορίας.

B. Words constructed from ancient words in order to render new terminology of the continuously evolving sciences, arts and conditions of life. These words were constructed following the grammatical rules of the ancient during the last 150 years.
XXXXX The number of these words should be bigger than the number of the words in the first category.

Ἡ Καθαρεύουσα εἶναι ἡ νέα Ἑλληνική, εἰς τὴν ὁποίαν συντάσσονται οἱ νόμοι, τὰ ἐπιστημονικὰ βιβλία καὶ ἡ κρατική ἀλληλογραφία, δηλαδὴ εἶναι ἡ γλῶσσα τῆς διοικήσεως καὶ τῶν ἐπιστημῶν. Εἰς τὸν προφορικὸν λόγον χρησιμοποιεῖται ὑπὸ τῶν μορφωμένων ὅταν πρόκειται περὶ ἐπιστημονικοῦ ἢ κάπως σοβαροῦ θέματος. Εἰς τὰς πρακτικὰς καθημερινὰς ἀνάγκας χρησιμοποιεῖται ἁπλοποιημένος τύπος προσεγγίζων πρὸς τὴν δημοτικὴν, χωρὶς ὅμως τὰς ἀκρότητάς της. Π.χ. κανεὶς δεν λέγει Φέρε ἕν ποτήριον ψυχροῦ ὕδατος. ἀλλὰ καὶ κανεὶς δὲν λέγει Ἔχω ἄδεια ὁδήγησης αὐτοκίνητου Κύριε διευθυντὴ με σχωρνᾶτε. Ἤμουνα ἀφαιρεμένος καὶ δὲ σᾶς ἀντιλήφτηκα. Θλίφτηκα γι᾽αὐτὸ ποὺ ἔγινε κλπ. Οὔτε οἱ δημοτικισταὶ τὰ λέγουν αὐτὰ εἰς τὴν καθημερινήν των ὁμιλίαν, ἀδιάφορον ἐὰν τὰ γράφουν.

Ἠ καθαρεύουσα ἔχει στενὸν δεσμὸν μὲ τὸ ἐθνικὸν παρελθὸν (π.χ. Ὁ Σωκράτης, ἐὰν ἐπανήρχετο εἰς τὴν ζωήν, θὰ ἠδύνατο νὰ κατανοήση ἕν κείμενο τῆς καθαρευοῦσης), εἶναι συντεταγμένη καὶ ἔχει ἀπεριορίστους ἱκανότητας παραγωγῆς καὶ συνθέσεως νέων λέξεων.