Ὁ Ἡρακλῆς ὁ ἐρῆμος

Allegra Forbes |

Τῆς Ἀγάπης Κυριακιδῆς

[ὁ λόγος οὗτος ἐρρήθη ἐν τῇ ἐνάτῃ κατ’ ἔτος διατριβῇ τῆς λεγομένης Λατίνης τε καὶ Ἑλληνικῆς γλὠσσης ζώσης κατὰ τὰς Φεβρουαρίου εἰδοῦς τοῦ ἔτους 2021.]

[This lecture was given at Living Latin and Greek Online in February 2021.]

 

 

Συγγραφή/Abstract: Τῶν μὲν οὖν πολλῶν ἡρώων τῷ Ἰάσονι ὀπαδούντων ἐν τοῖς Ἀπολλωνίου τοῦ Ῥοδίου Ἀργοναυτικοῖς μάλα διαφέρεται ὁ Ἡρακλῆς. Oὐ γὰρ δέχεται ὡς ὄρχαμον αἱρεῖσθαι τῆς ἑταιρείας καὶ πολλάκις λείπεται τοτὲ μὲν ἑκὼν τοτὲ δὲ ἄκων. Διὰ τί ἐκ τῶν τεττάρων βιβλίων ἐξαιρούμενος καταλείπεται ὁ Ἡρακλῆς ὑπὸ τῶν ναυτῶν πρὸς τὸ τέλος τοῦ πρώτου βιβλίου; ἆρά ἐστι ἡ ἰδία αὐθάδεια τοῦ Ἡρακλέους κρείττων ἤ τινα τρόπον σοφωτέρα τῆς πεῖρας τοῦ Ἰάσονος καὶ τῶν ναυτῶν; αὕτη ἀκρόασις ἐξετάζει τὴν παρουσίαν καὶ τὴν ἀπουσίαν τοιούτου ἥρωος.

Luby Kiriakidi is a 2020 Masters in Classics recipient from Durham University. She wrote on cosmic etymologies in Varro’s De Lingua Latina following her undergraduate honors thesis on Cratylan wordplay at Cornell University. She has been hooked on Paideia since the 2016 Living Latin in NYC conference, and is an alumna of Living Latin in Rome, Living Greek in Greece, Living Latin in Paris, and the Rome Fellowship. Luby likes to learn both ancient and modern languages and hopes to make a living as a teacher.

Subscribe

Sign up to receive email updates about new articles

Allegra Forbes

In Medias Res is the online magazine for lovers of Latin and Greek, published by the Paideia Institute.

Comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.